The Psalms in Haitian Creole

The Psalms in Creole on Cassette

VISIT JEWS FOR SHALOM WEB SITE

VISIT FOR HAITI WITH LOVE WEB SITE

CREOLE - ENGLISH GLOSSARY

A a - about, at, in, to a - will (sign of future tense) a lèz - at ease a jenou - kneeling a la fen, alè ki le, finalman - finally a pye - on foot a pye - walking adj a nouvo - afresh a la fen, alè ki le, finalman - finally abandone, kite - abandon abandone - forsake abdike - abdicate abese, diminye - abase abese, avili - debase abèy - bee abi - abuse (n) abiko - apricot abil - crafty abil - crafty adj abilite, aptitud - ability abitan - peasant abite, rete - live abite - live in abitid - habit abitwe - accustom abitwe - used to, to get abitye - cope abiye - clothe abiye - dress v abiyman, rad - garment abize - abuse (v) abjèk, degoutan - abject ablije - obligate aboli - abolish abondan, jenere -bouquet abonde - abound abondone - give up abòne, souskri - subscribe v abreje - abbreviate abreje - abridge abriko - amber absans - absence absid - absurd absòbe - absorb absoud - absolve abstrenn - abstain abyè - dressed acèti - warn acha, komisyon - purchase n achemine - route v acheval, manyak - captious achte - buy achte - purchase v. achte - shop v adapte - adapt adekwa, sifizan - adequate aden flè, patè - garden adikte - addict adilt, granmoun - adult n adistans, lwen - remote adj adisyone, ajoute, ogmante - add adjektif - adjective admèt, aksepte - admit administrasyon - administration administratif - administrative admiratè, fanatik - admirer admire - admire adokte - adopt adoktif - adopted adolescan - adolscent n adopte, adokte - adopt adoptif, adoktif - adopted adore - adore adrès - address adwat - right (direction) adv adwat - right, to the aere - ventilated aeropò - air port afab, emab - bland afab - affable afè - barain afè, negòs, biznis - business afè, kesyon, lyezon - affair afekte, touche, trouble - affect afere - busy afiche, plake - affix afime, deklare - affirm Afrik - Africa afron - affront n afronte - affront v afwa - faith afwonte - face afwonte - face v afyèv - fever agase - enrage agoch - left, to the agraf - clasp n agreyab - agreeable Aiysyen - Haitian ajamè, la pou toutan - forever ajan, lajan - silver aje - old aji - act ajil, lèst - agile ajil - clay ajil - deft ajil - nimble ajou - up-to-date ajoune, sispann - adjourn ajoute, ogmante - add ajoute - append ak, epi, e - and ak, avèk - with ak1o, konvansyon - couvenant n akademik - academic akajou - mahogany akeri - gain (v) akimile, rasanble - accumulate akite - acquit akize - indict aklè - evident aklè - evident adj aklè - obvious akò, (v) akòde - accord akòde - accord (v) akomode, loje - accommodate akonpanye - accompany akonpli - accomplish akonpli - achieve akonpli - execute akonpli - fulfill akonpli - live together, to (as lovers) akoste, bòde - accost akote, pre - near akote, sou kote - aside akote - beside akouple - inbreed akouple - mate v akòz - because aks - axe aks - axis aksè, apròch, fason - approach n aksè, (v) aksede, rantre - access aksede, rantre - access (v) aksede, rantre - accede aksepte - accept aksepte - admit aksidan - accident aksidantèl, dezenvòlt - casual akstrèm - extreme aksyon - deed aksyonen - actuate aktè - act aktè - act n aktif - active aktivite - activity al dòmi - bed, to go to ala - as for alame, fè pè - scare alantou, otou, anviron, anviwon - around alatant - expect ale pou vini - vice versa adv alè ki le, finalman - finally ale-retou - there and back ale - go aleche, fè lasisiy - lure aleka, separe, detache - apart alèkile, kounye-a - presently alemye - relief n alèn, souf - breath alès - east, in the aletranje - abroad alèz - allies alfabè - alphabet alfini - hawk alimante - power v alimèt, match - match n aliyen, klase - range v alizyon, sipoziyon - allusion aljèb - algebra alman - German alò, sitèlman, otan - so alò, atò - then altere - alter altèt, tètfèmal - headache alwès - west, in the alyaj - compound alyaj - compound n alye - ally amalgame - merge aman - casing amann - fine n amatè - amateur ame, branche - cock v ame - arm v ame - army amelyorasyon - improvement amelyore - improve amenajman - amenity amensi - reduce Amerik Latin - Latin America ameriken - American amizan - fun adj amize - amuse amize - entertain amizman, plezi - fun n amòti, mouri - deaden amou - love an - in an règ - in order an alè - let's go an fas - across from an menm tan - time, at the same an jeneral - in general an Frans - in France analfabèt - illiterate anana - pineapple anba, bounda - bottom anba-a - down there anba - below anba - beneath anba - down adv anba - under anbachal - illicit anbake - board v. anbale - bale v. anbarase - perplex anbasad - embassy anbasadè - ambassador anbatè - underground anbativant, lestomak - stomach anbete, traka, nwi - bother anbete - annoy anbete - tease anbouye - ravel v anbrase, kwoke - embrace anchaje - assign anchante, antouzyas - rapt andedan, a, an - in andedan - inside andedan - within andeyò - external andikap - handicap andikape, enfim - disable andirans - endurance andòmi, anestezi - anesthetize andòmi - sedate andòmi - sleep (to put to ..) andouteyaj - jam andwa - place n ane, lane - year anestezi - anesthetize anestezi - anesthesia anfavè - behalf anfaz - emphasis anfen, a la fen, alè ki le, finalman - finally anfle - swell anfòm, fen - fine adj angaje, foure - engage angajman - involvement angl, aspè - angle angle - English anile - cancel animal , zannimo, bèt, animo - animal animatè, mètkay - host anime - brisk animo - animal anivèsè - anniversary anivèsè - birthday anizan - pleasant anka, ka galon, ka - quart ankadreman - frame ankal - adj. ankiloze, dòmi - numb ankli - include v ankli - including anko, toujou - yet ankò, anouvo - anew ankò, a nouvo - afresh ankò - again ankonbre - crowd v ankonbre - overcome ankouraje, aplodi - cheer v ankouraje, rekòmande - urge ankouraje - encourage anksyete - anxiety anlè, soutèt - atop anlè, soutèt - above anlè, anro, soutèt - up anlè - over anlè - surface anlè - upstairs anlve - abduct anmè - bitter anmèdan - pay anmède, anbete, traka, nwi - bother anmède, anbete - annoy anmède - peeve v ann, annou - let's ann - a bunch annavans - early annik - just (in time) annik - just annik - only anniye, anmède, anbete - annoy anniye - bore v. annò - golden annou - let's anonse - announce anouvo - anew anpakte, anbale - pack v anpeche, revoke - impeach anpeche - deter anpeche - prevent anpenpan - fancy adj anpil, trè, bien - very (much), anpil, plizye - many adj anpil, plis - most anpil - (a) lot anpil - bunch adj anpil - much anpil - plenty anplas - place, in anplis - moreover anplwaye - employ v anplwaye - employee anpoche - pocket v anpremye - primary anpren, (v) prete - loan anpresman - haste anprèsman - zeal anprizone - jail, to put in anprizone - imprison anprizonnman - imprisonment anpwazonnen - poison v anreta (adv) ta - late anreta - overdue anrichi - enrich anro, soutèt - up anro, anlè - over anrole, rekrite - enroll anrole - draft v ansanm - along ansanm - together ansante - healthy ansè - cancer ansèk - circular ansekirite - secure adj ansent, gròs - pregnant ansent, gwòs - expecting anseye - teach ansèyman - assignment ansi, vle - desire v ansibreka - uneven ansòsele - bewitch ansyen - former ant, nan mitan, omilye - between antèman - burial antere - bury antèt, lejand - caption antete - determined antouraj - environment antouraj - surrounding antoure - encircle antoure - surround antouzyas - rapt antravè - athwart antre, pòt - entrance antre - come in antre - enter antre - penetrate antren - zest antrepriz - enterprise antrepriz - venture antropoloji - anthropology antye, tout - entire antye, tout - whole anvan - before anvayi - flood v anverite, tou - quite anvi - crave anvi - birthmark anvi - envy n anvi - feel like, to anvi - want anviron, anviwon - around anviwènman, antouraj - environment anviwon - around anvlòp, aman - casing anvlòp - envelope n anvye - envious anyèl, chak ane, lan - annual anyen - nothing aotvwa, byen fò - aloud ap rive; an rout - be on one's way apa, separe - separate adj apante - pace v apèn - mere adv apendis - appendix apik - high apiye - lean aplikasyon - application aplodi, bat bravo - clap v aplodi - cheer v aprann - learn apre, dèyè - after aprè demen - the day after tomorrow aprèmidi - afternoon apresye - appreciate apreyande, arete - apprehend apròch, fason - approach n apròch, fason - approach aproche - approach v aproksimatif - approximate adj aproksime - approximate v apropo, a - about aprouve - approve aprovizyone - cater aptitud - ability aptopriye - apt apwen - ripe apwofondi - careful apye - afoot ar, la - art aran - herring arestasyon - arrest arete - apprehend arete - apprehend arete - arrest v arete - book v. arete - detain arid, steril - barren arid - infertile arogan - arrogant arondi - round aroze - baste artifisyèl - artificial aryenafè - idle asanble - assembly asasen - killer asayi, atake - assail ase, gran, laj , sifizan - ample ase, anpil - plenty ase, anverite, tou - quite ase, kont - enough adv ase - enough adj asezonman - relish n asfalt - asphalt asfalt - pavement asid - acid asire, gen konfyans - confident asire - assure asire - sure asistans, (v) ede - help asistans - assistance asosyasyon - association asosye - associate v aspè - angle aspè - aspect asteris* - asterick aswè, sware, swa - evening aswè - tonight asye - steel asyeje - besiege asyèt, plat - dish at pou fri - batter atach - brace atach - brace v. atak, peryòd, kriz - bow atak, razya - raid n atake - assail atake - attack atansyon - attention n atantif, apwofondi - careful atenn, rive - attain atenn, rive, jwenn - reach v atèri - land atèri - land v. ateste, wè - witness v ateste - attest atifisyèl - boat atik - article atire - allure atire - attract atistik - artistic atitid - mood atitud - attidude atmosfè, atitid - mood atmosfè - atmosphere atò - then atomik - atomic atoufè - desperate atrab - grasp atravè - across atròs - atrocious atroupman - riot av - will v ava, va - will v ava - avaricious avadra - vagabond n avalide - avouch avalwa - advance n avalwa - advance avan, anvan - before avanjou - dawn avans, avalwa - advance n avanse, bay avalwa - advance v avanse, monte grad - promote avanse - forward avantij - advantage avèg, je pete - blind n. avèg - blind adj avegle (pete) je - dazzle avèk - with avèti - admonish avètisman - warning avi, notis - notice avid, grangou - avid avili - debase avni, lavni - future avnu - avenue avoka - esquire avril - April avrip, brid sou kou, bripbrip - abrupt avwan - oat avyon - (air)plane awoze - irrigate ayè - tailor Ayiti, Peyi Dayiti - Haiti Azi di Disès - Souteast Asia Azi de Lès - East Asia azil - haven azil - asylum

B ba blag - tell a joke ba manti - tell a lie ba - low ba - stocking bab panyòl - moss bab - beard babako - feast n babako - feast babay - good bye babote - abble bachote - cram v bachote - cram badnen - play (with someone) v bag - ring bagaj - bagage bagay - object bagay - thing bal, pake -chaff n bal - bale n. bal - bullet balans - balance balans - sale balanse, aksyonen - actuate balanse, dodinen - rock v balanse - swing v balansin - swing n bale - broom n. bale - broom v. bale - sweep balèn - whale balon - ball bambòch, babako - feast n ban, bankèt - bench ban - give banal - ordinary banboche - enjoy oneself banbouche - to feast band - band bande - band v. bande - tie v bani - banish bank - bank bankè - banquet bankèt - bench bankoulou - sly fellow bann - flock bannan - plantain banyè - banner banyen - bathe bar, kafe - bar baraj - dam n bare, trape, kenbe - catch bare, bouche - obstruct bare, trape, kenbe - catch v bare - block off one's way bare - capture bare - capture v bare - corner bare - corner v bare - stuck barikad - barricade baro, parapè - rail baryè, lantouray - fence basen - basin basen - pond baskètbòl - basketball baskile - flip bat, kale - beat v. bat, venk - defeat v bat bravo - clap v bata - bastard batay, gouman - quarrel batay, lit, boule - struggle n batay - battle batay - fight n batay - fight batèm - baptism bati, konstwi - build bato, atifisyèl - boat bato - ship baton - baton baton - stick batri - battery bay, ban - give bay manje - feed v bay kouraj - embolden bay koutba - deceive bay avalwa - advance v bay legen - cede bay, fè jwenn - procure bay gabèl - dare v bay koutba - deceive bay tò - fault bay manje - feed bay (fè) manti - fib v bay avalwa - advance bay ladesant - lodge (v) bay legen - cede bay - deal v bay - deal bay - yield bayay, kichoy - something baye - yawn baylegen - surrender v baz - base baze - base v. bè - bay bè - butter n. beapen - kindling bebe - baby bèbè - mute bèf, vach - cow bèf - ox bege - stammer begle - bellow beke - peck v bekonn - back bèl - beautiful bèl - cute bèl - handsome bèl - pretty bèlantre - welcome n bèlte - charm benediksyon - blessing benefis, montan - proceeds benefis, gen, (v) akeri - gain benefis - benefit benefisye (de) - benefit (from) v. benefisye - enjoy benefisye - enjoy benfisyèl - beneficial beny - bath bere - butter v. berè - cap berejenn - eggplant bese - decline bèso - cradle bèso - crib bèt (sovaj)* - beast bèt, komik - silly bèt, animo - animal bèt, ridikil - ridicule v bèt kay - pet n bèt, animo - animal bèt - daft bèt - daft betay - cattle bètrav - beet bezwen - need bi - aim n bibliyotèk - library bibon - bottle, baby bidjè - budget bien - very (much) bijou - jewel bijou - jewelry bil - gall bileng - bilingual bilten vòt - ballot binyin - shower v. bis, otobis - bus bisiklèt - bicycle bisiklèt - cycle (bicycle) biskit - biscuit bistro - pub bisuit - bread bit tè - clod bivèt, bankè - banquet biwo, kabinè - office Biwo Imigrasyon - Bureau of Immigration biwo - desk biye - ticket biyoloji - biology biznis - business blabla - blab blag - joke blame, joure - blame v. blan - blank blan - white blanchi - bleach v. blayi - knock some one down blayi - lay blayi - lie down ble - azure ble - blue ble - wheat blese - wound v blesi - wound n blije - obliged bliye - forget blòf - bluff n. blofe - bluff v. blòk - chump v bloke, konjeste, bouche - congest v bloke - block off bloke - lock (v) bò lari - lane bò lari - lane bò, kote - side n bò, rebò - brim bò - by (location) bo - kiss bobin - reel n bobine - reel v bòde - accost bòdi, lizyè - hedge bòdi, lizyè - border bòdmè - shore bòdu - trim v bofis - son-in-law bòl - bowl bon mache - cheap bon gou - delicious bon, janti - nice bòn, restavèk - maid bon - good bòn - servant bon - well adj bonbe - bulge v. bonbon - candy bondan - profuse Bondye - dye God bonè, annavans - early bònfwa - earnest bonjou - hello bonm - pan n bòs, fòmann - foreman bòs - leader bosu - hunchback bòt - boot bouch - mouth bouche - butcher bouche - congest v bouche - enclose bouche - obstruct bouche - plug v bouchon lyèj - cork n bouchon - lid boude - pout v. bouie - move bouje - budge bouje - move boujon - bud bouk, vilaj - village boul - ball boul - lie boulè flè, odè -bout boule - burn down boule - burn v boule - burn n boule - scorch boule - struggle n bounda - ass bounda - bough, branch boure - saturate bourik, dèyè, bounda - ass bourik - donkey bous - purse n bous - wallet boustabak - raven bout bwa - log bout pou bout - little by little bout - edge bout - edge bout - end bout - end boutèy - bottle boutik, magazen - store n boutik - shop n bouton - button bouton - pimple bouya - fog bouyi - boil bouyon - broth bouyon - stew bra - arm n brak - acrid brak - tart branch - branch branche - cock branche - cock v branlan - loose brase, kraze - mash v brav - brave bravo - bravo braye, fè djòlè - bawl brèf, kout - concise brèf - brief adj bretèl, atach - brace v. bri, chuichui - rumor bri - noise brid sou kou, bripbrip - abrupt brik - brick bripbrip - abrupt brital, sovaj - brute adj brital - rough briyan - bright briye - exceed (in) briye - glitter briye - shine v. briz - breeze brize, separe - break brize, separe - break v. brizorye - very poor brizurye, razè - broke brode, trikote - knit brode, bwode - embroider bròs - brush n brose - brush v bwa chapant - timber bwa - lumber bwa - wood bwapen - pine bwason - beverage bwat - box n. bwat - cafe bwat - case bwatchèn - oak bwè - drink v bweson - drink n bwi, bri - noise bwòdè, koupe - sharp bwòdè - cocky bwode - embroider bwote, chaje - haul bwote - move out bwote - move something bwote - transport v byè - ale byè - beer byen panse - profound byen fò - aloud byen ke - as well as byen tonbe, fè prosè - suit v byen lwen - far away byen fò - aloud byen, bon - well adj byen mezire - accurate byen - property byen - wealth byenfezans - beneficence byenke - although byennere - blissful byennèt - welfare byenvini - welcome v

C caffer - pay chabon - charcoal chabon - coal chache - look for chadèk - grapefruit chagren - regret n chagren - chagrin n chagren - loss chagren - sorrow chaj, chaje - load chaj - charge n chaje - charge v chaje - haul chaje - load chak ane, lan - annual chak fwa - every time chak ane, lan - annual chak - each chak - every Chal - Charles chalè - heat chalè - warmth chalimo - straw cham, bèlte - charm cham - appeal (legal) n cham - appeal chame, ansòsele - bewitch chamo - camel chandèl - candle chandelye - chandelier chanje, altere - alter chanje, pase - switch v chanje - change v chanje - shift v chanm - bedroom chanm - chamber chanm - room chanpiyon, djondjon - mushroom chanpou - shampoo chanpyon - champion chans - chance chans - luck chante, refren - chant n chante - song chape, pati - escape chape - survive chapit - chapter chaplèt - bead n chapo - hat charite, zèv - charity charony - reek n charyo, kabwèt - carriage chase, vide - flush c chase - chase v chase - evict chase - hunt (v) chasè - hunter chat - cat chato - castle n chatye, joure - castigate v chè - expensive chè - flesh chè - meat chè - precious chèche - explore chèche - fetch chèche - look for chèche - search v chèche - seek chèf - chief chèfseksyon - sheriff chèk - check n chèk - warrant chekè - checker chèlbè - vain chemen, rout - road chemen kout - short cut chemen - path chemen - way chemine - chimney chemiz manch-long - shirt long-sleeved chemiz - shirt chen - dog chenn - chain n chenn - collar cheri - darling chèsè - nun cheval - horse cheve, pwal - hair chèz - chair chif, nimewo - number chiklèt, (v) gonmen - gum chimi - chemistry Chinwa - Chinese chire, rache - nack chirijyen - surgeon chita - sit cho - hot chode - scald chodyè - cauldron chofè, kondiktè - driver chòk, kou - bump n. chòk - blow chòk - blow n. chok - shock n choke - shock v chokola - chocolate chosèt - sock chòt, nout kanson - short n chou - cabbage chòvsourit - bat chuichui - rumor chuichui - whisper v chwa, preferans - choice chwal, cheval - horse chwazi, eli - elect chwazi - choose chwazi - select còronp, visle - corrupt

D d laprèmidi - in the afternoon d - of (used very sparingly) dakò - agree damou - love (each other)v. damou - love, be in v dan - fang dan - tooth danje - danger danje - peril danre, legim - produce n danre - goods dans - dance n danse - dance v dapiyan, vyole - ravish v daprè - according to dat - date dayè - besides dayiva - diver de ryen - you're welcome de - some (pl article) de - two debake, atèri - land v. debarase - clear v debarase - rid debat, diskite - debate debat - deliberate v debòch - debauch debòde, desann - overflow debouse - disburse debouya - diligent debouya - nifty debouye, abitye - cope debouye - manage dechikte - jag dechire - tear v dechoke - depose deden - disdain defakto - de facto defann, pini - forbid defann - prohibit defans - defense defayans, erè, (v) perime - lapse defè - undo definitif - definite deflektè - baffle n. defo fabrik - defect defo - default defo - fault n defo - fault defòme - distort defwa - twice defye, bay gabèl - dare v defye, pini - defy degaje; kenbe - get along degize - to disguise degou - disgust degoutan, dezagreyab, malpwòp - nasty degoutan - abject degoutan - lousy degoute - drip degre, grad, diplòm - degree degre - ritual deja, anko, toujou - yet deja - already dejne - breakfast dekadans - wane n deklare koupab - convict v deklare, soutni, kenbe - contend v deklare - affirm deklare - declare deklare - state v dekond - tear open dekonpoze - decay v dekonpoze - decay dekont - count n dekore - adorn dekouraje, entimide - daunt v dekouraje - discourage dekouvri, disène - discern dekouvri - discover dekrè - decree dekri, demontre - depict dekri - describe delala, fou - delirious delege - delegate delibere - free v. delibere - liberate delika - delicate delivre - deliver delivre - give birth delivre - rescue delye - dilute demach - walk demand - request demanjezon, gratèl, (v) grate - itch demann - demand n demanti - belie demantle - raze v demen - tomorrow demi, (n) mwatye - half demode - obsolete demode - outdated demokrasi - democracy demokratik - democratic demoli - demolish demon - devil demontre - depict demoralize - abash dènye - last depann sou, gen konfyans - rely v depann - depend depans, (s) frè - expense depanse - spend v depase, eksede, (in) briye - exceed depatman - county depatman - department depèch - telegram depi - ago adv deplase -move something deplase - mouman deplase - move deplimen, rache, keyi - pluck depo - deposit n depo - depot deposede - disown depòte - deport depoze, sere, foure, etenn - put depoze - deposit v depwen - colon deranje, moleste - molest deranje, trouble - upset deranje - disable v deranje - district deranje - intrude derape - get started derape - weigh anchor derechany - spare deroute - baffle v. desanm - December desann sou roulib - coast v desann, poze pye - camp v desann - descend desann - down v desann - get out (of vehicle) desann - go down desann - lose weight desann - lower v desann - overflow desann - stay (.. at) desantralize - decentralize desè - dessert desen anime - cartoon desen anime - cartoon desen - design n desepsyon - deception desevwa, bay koutba - deceive desevwa - disappoint deside - decide desine - design v desizyon, jijman - verdict desizyon - decision destine - destiny destine - fate destine - fate dèt - debt detache - apart detale - dash v detann - relax detaye - detail detekte - detect deteste, rayi - abhor deteste, rayi - detest detonasyon - bang detou - detour detounen - avert detounen - deprave detounen - hijack detounen - ward devalize - ransack devan - forward adj devan - front devanjou, avanjou - dawn devann - ahead devaste, ravaje - ravage v devaste - devastate develope - develop developman - development devide - spill devine - guess devinèt, problèm - puzzle devinèt - riddle n devwa - homework devwale, gaye - reveal devwe - devout devyasyon - bypass n. dèyè, bounda - buttocks dèyè - after dèyè - behind dèyè - rear n deyò, eksteryè - exterior deyò - illegitimate deyò - out deyò - outside deyò - without dezabiye, moumou - bathrobe dezagreyab, malpwòp - nasty dezagreyab - diagreeable dezakò - discord dezaprouve - disapprove dezas - disaster dezavantaj - drawback dezè - desert dezenvòlt - casual dezespere - despair dezespere - lose hope dezinyen - appoint deziyen, anchaje - assign dezobeyi - violate dezòd - disorder dezòd - mess dezonè, wont - disgrace dezonè - shame n dezoryante - bewilder dezyèm men - used dezyèm - second (number) dezyèmman - secondly di, rèd, san pitye - callous di - say di - tell diab - devil dife - fire n diferan - different difikilte - difficulty difisil - difficult difisil - hard (difficult) digizmann - disguise dijere - digest v dikisyon - brawl n. diksyonè - dictionary dimanch - Sunday dimansyon - size n diminye - abase diminye - allay diminye - decrease dine, manje midi - lunch dine - dinner diplòm - degree diplome - graduate dire - last v. dirèk - direct adj direksyon nò, non nò - north direksyon - direction direksyon - range n direkte - chairman direktè - director diri - rice dirije, debouye - manage dirije, kòmande - lead dirije, kòmande - rule v dirije - direct v dirije - head (v) dis - ten disène - discern disiplin - discipline diskalifye - disqualify diskite, mentni - argue diskite - debate diskite - discuss diskredite - discredit v. diskresyon - discretion dispansè - dispensary disparèt - disappear v disparèt - fade v disparèt - vanish disponib - available dispoze - do, be about to disrè - discrete distan, endiferan - austere distans - distance disten , klè - distinct distenge - distinguish distrè - distract distribye, bay - deal v distribye - distribute diton - proverb divage, tanpete - rave v diven - wine divès - diverse divès - various divize - divide divòs - divorce diyite - dignity diznèf - nineteen dizuit - eighteen dj senesòf - safe dj pase - ago dj krizokal, djanni - fake djal - girl djanni - fake djin - gin djip - jeep djipsi - Gypsy djòb, travay - job djòb - employ n djògin - jogging djòl, machwè - snout djòlè - liar djondjon - mushroom dlo, larivyè - river dlo - water do - back dodin - armchair dodinen - rock v dokazyon, dezyèm men - used dokiman - document dokiman - file dokiman - file n dola - dollar dòlote - coddle v dòlote - pamper v domaj - damage n domaje - damage v domèn - field (career), domain dòmi - numb dòmi - sleep dominasyon - domination domine - dominate domine - prevail Dominikani - Dominican Republic don - gift done, eleman - data donk - therefore donnen, bay - yield donnen, fètil - fertile donte - tame dosye, (v) note - og dosye, dokiman - file n dosye - brief n dosye - record n dòtwa - dormitory dou, jovyal - mellow doub - double adj doub - pair adj double - double douch - shower n doulè akouman - labor pain doulè, lapenn - pain doulè, mal - ache dous, sikre - sweet dous - mild dous - sleek dousman - gently dousman - slow dousman - slowly dout - doubt n doute - doubt v douz - twelve dra, lenn - linen dra - sheet drapo - flag drese, monte - erect v drese, kanpe - raise v drese - rear v dril - drill n dròg - drug droge, adikte - addict dròl, etranj - strange dròl, enpe - odd droum - drum du tou - at all dwa moun - human rights dwa, taks - duty dwa (ladwann), frè (depans) - fee dwa - law dwa - rights (legal) dwat, vètikal - erect adj dwat - straight dwat - right (side) adj dwe, fò - must v dwe - owe dwe - ought to dwèt - finger n

E è demann - inquire e - and ebèje, bay ladesant - lodge (v) eblouyi, avegle (pete) je - dazzle ebre - Hebrew echanj - exchange echanj - exchange n echantiyon - sample n echap - scarf echap - sling n echèk - chess èd, sipò - aid n èd ,asistans, (v) ede - help ede, segonde - assist ede - help (v) edikasyon fizik - physical education edikasyon - education edike - educate edite - edit editè - editor efarouche, terifye - appall efase - delete efase - efface efò, jefò, fòs - effort efreyan - hideous efreye, alame, fè pè - scare efreye - afraid èg, malfini - eagle egal, jis - even adj egal - equal adj egale - equal v èganik - organic egare, enbesil - dummy egare, gaga, mele - confused adj egare - dumb adj egare - dumb egou - drain egoyis - selfish egu - acute egui - needle egzajere - exaggerate egzak, byen mezire - accurate egzak - exact egzak - precise egzale - exhale egzamen konpetans - competency test egzamen - quiz egzamen - test n egzamine - examine egzamine - view v egzan - exempt egzanp - example egzanp - pattern n egzanplè - exemplary egzekite, fè travay - perform egzekite, akonpli - execute egzèsis - exercise n egzistans, kretyen, etan - being egziste - exist eke - snap at, to ekip - crew ekip - team ekipe - equip ekipman - equipment ekitab - fair adj ekitab - fair ekla, briye - glitter ekla - glare eklate, pete - explode eklate, pete - erupt eklate, pete - burst eklatman - eruption eklatman - explosion eklè - lightning eklere - bright eklere - bright adj eklèsi, klarifye - clarify v eko - echo ekonomi - economy ekore - decorate ekòs, po - bark ekran - screen ekri - correspond ekri - write ekriven - author ekse - vex eksede, (in) briye - exceed eksepsyon - exception eksepsyonèl - exceptional eksepte, sòf - except eksepte - barring eksetera - etc. eksite - abet eksite - arouse ekslisit, klè - explicit ekspè - expert eksperyans - experience n eksperyanse - experience v. eksplikasyon - explanation eksplike - account eksplike - account (v) eksplike - explain eksplore, chèche - explore eksplòtasyon - exploitation eksploze, eklate, pete - explode eksplozyon, eklatman - explosion ekspòtasyon - export n ekspòte - export v ekspoze - expose ekspozisyon - exposition eksprime - express eksteryè - exterior ekstraòdinè - extraordinary ekstrè, esans - extract n ekstrè - digest n ekzòbitan - outrageous elabore - elaborate v elaji, etann - expande elatriye - and so on elefan - elephant eleksyon - election eleksyon - poll n elektoral - electoral elektwochimi - electro-chemistry eleman - data elemantè - elementary elèv - pupil elèv - student eli - elect elijib - eligible elimine - eliminate elòj - praise n elve, drese - rear v elve, apik - high elve, apik - high elve - breed elve - breed v emab - amiable emab - bland èmanan - constant adj èmanan - constant emèsye - thank emèt, fè sikile - emit emèt, voye - broadcast v. emisyon - broadcast n emosyon - emotion en ben - well then èn, rayisman, (v) rayi - hate en - one enbe, arete - detain enbesil, bèt, komik - silly enbesil, gaga, egare - dumb adj enbesil - dummy enbesil - fool n enbesil - imbecile endeks - index endepandan - independent endepandans - independence endiferan , lwen - aloof endiferan - austere endijan - pauper endike, montre - indicate endipansab - indispensible endirèkteman - indirectly endistriyalizasyon - industrialization endividi - individual endividi - individual (n) endividyèlman - individually endiyasyon - indignation enèji - energy enève, rèd - tense adj enève, agase - enrage enevòl - benevolent enfekte - infect enfim - cripple n enfim - disable enfimyè, mis - nurse enfliyans - influence enfòm - inform v. enfomasyon, vansèyman - information enigm, magouy - enigma enkapab - unable enklinasyon - inclination enkonsyan - oblivious enkwayab - incredible enkyetid, anksyete - anxiety enn - wool enòm, menmen, papa - enormous enpas - deadlock enpasyan - impatient enpav - loafer enpe, kèk - some enpe - little enpe - odd enperyalis - imperialist enplije - implicate enplore - plead enplwaye - hire enposib - impossible enpòt kijan - somehow enpòtan, konsekan - important enpòtan, gran - famous enpòtans - importance enpresyon - impression enpresyone - impress enpridan - rash adj enprime - print v ensèk - bug ensèk - bug n. ensektisid - insecticide ensilt, (v) joure - insult ensipòtab - unbearable ensiste - insist ensiswatil - amen ensite, eksite - abet ensite - incite enskri - record v enskri - register v. enskripsyon elektè - voter registration enskripsyon - registration ensolan - insolent enstale - install v. enstale - move into (pronoun) enstantane, (n) moman - instant enstige - entice v Enstiti Franse - French Institue enstiti - institute enstitisyon - institution enstriksyon, lenstriksyon - instruction enstriman - device entansyon - intention entansyon - purpose entèdi - ban v. entèdiksyon - ban n. entèfere - interfere entelijan, briyan - bright entelijan - clever entelijan - intelligent entelijan - smart entènasyonal - international enterese - eager enterese - interest entimide - daunt v entrepriz - firm n entrèronp, koupe - interrupt entrige - fascinate entwodiksyon - introduction envante - invent envite - guest envite - invite envizib - invisible envoke - invoke epè - dense epè - fat epè - thick epi, e - and epi - since epoutan - however er kondisyone - air conditioning eran - vagabond adj erè, fòt - error erè, (v) perime - lapse ere - happy erè - mistake erente - frazzle eritaj - inheritance eritye - inherit esans - extract esans - extract n esè, tantataif - attempt n eseye - try v eskalye - stair eskize - apologize esklavaj - slavery eskli, retire - exclude eskolè - scholastic eskòte - escort v eslogan - slogan espas - space espere - hope (v) esperyanse - go through espesaylman - especially espesifik - specific espesyal, patikilye - particular espesyal - especial espesyal - special esplwate - exploit espontaneman - spontaneously esprè - deliberate adj esprè - on purpose espresyon - utterance espri, lwa, - god espri - mind espyon - spy espyonaj - espionage estanda - standard estansyon - extention estati - status estatistik - statistic estim - esteem estime, valye - estimate v estime - appraise estipid - stupid estope, rete - stop estraòdinè - uncommon estrateji - strategy estrilti - structure estropye - cripple v eta - state n èt - made etabli, tabli, (liquid) poze, - settle v etabli - establish etache - detach etaj - floor etaj - story (floor) etajè - rack etajè - shelf etalaj - array etale - display v etan - being etanda - stand n etann, ouvri - extend etann, blayi - lay etann - expande etap - stage etay - detail ete, lete - summer etèmine, antete - determined etènel - eternal etenn, tranpe, (thirst) koupe swaf - quench etenn - off etenn - put etènye - sneeze v etidye - study ètograf - spelling etonan - amazing etone, siprann - astonish etone - wonder v etranj - foreign etranj - strange etranj - unknown etranje - alien n etranje - foreigner etwal, zetwal - star etwat, jennen, jis - narrow etwi, kraze - destroy evade, sove, mawon - evade evalue, estime - appraise evalyasyon - estimate n evalyasyon - evaluation evalye - evaluate evalye - grade evedan, aklè - obvious evenman - event eveye - alert eveye - alert adj evidan, aklè - evident adj evite, anpeche - prevent evite, detounen - avert evite - avoid evolisyon - evolution Ewèp de Lès - Eastern Europe Ewèp Oksidantal - Western Europe Ewopeyen - European ezespere, atoufè - desperate ezitan, pridan - chary v ezite - hesitate

F fab - fable fabrike - do fabrike - make fabrike - make v fabrike - manufacture v fache, deranje, trouble - upset fache, boude - pout v. fache, fou - mad fache - angry fache - mean fache - mean adj fakilte - faculty faktè - postman falèz - cliff familyarize, abitwe - accustom familye - colloquial famin, grangou - famine famin - dearth fanatik - admirer fanatik - admirer fanatik - bigot fanatik - fond fanm, fi, madanm, (pl. medanm) - woman fanm - female n fanm - wife fanmi - family fanmi - parent fanmi - relative fann - cleave fant - cavity fant - crack n fant - crack fant - gap fantom, zonbi - ghost farin - flour farinen - drizzle v farinen - misty rain fase - erase fasil - easy fasil - facile fasilite - simplify fasilman - easily fasine, entrige - fascinate fason, jan - manner fason - approach n fason - approach fatig - fatigue fatig - weariness fatigan - tedious fatige - tire v fatige - tired fatra - trash n fatra, dezòd - mess fatra - refuse n fatra - rubbish favè - favor n favorab - auspicious favorize - condone fayit - doom faz - phase fè djòlè - bawl fè prosè - suit v fè lasisiy - lure fè konesans - meet fè jwenn - procure fè lajan - earn fè pitit - procreate fè atansyon - heed fè lasisiy - entice fè tèt - get a haircut fè pati - belong fè travay - perform fè sikile - emit fè egzèsis - drill v fè kous - race v fè konesans - acquaint fè laviwonn - orbit v fè kado - give away fè fache - anger v fè, fabrike - do fè jouda - peep v fè ront - humiliate fè konfyans - trust v fè jwenn - procure fè djòlè - bawl fè lajan - earn fè pè - scare fè, fabrike - make v fè apèl, cham - appeal (legal) n fè sikile - emit fè santinèl - watch, to keep fè konpliman - congratulate fè youn vire - take a walk fè lasisiy - lure fè konesans - meet fè djòlè - brag fè bab, raze - shave fè egzèsis, fose - exert fè sote, pantan - astound fè lekti - read fè sonje - remind fè lajan - earn fè konesans - meet v fè djòlè - brag fè - iron fèb - bleak fèb - feeble fèb - weak fèjefou, fèsiyo - wink fèm , solid - solid femèl chen - bitch femèl - female adj fèmen - close v fèmen, bouche - enclose fèmen - shut v fen, file, pike - keen fen, sauit - sequel fen, bout - end fen - fine fen - fine adj fen - thin fenèt - window fennen - fade adj fennen - wither fente, pran pòz - feign fènwa - obscure feodal - feudal feròs, terib - fierce feròs - ferocious fèsiyo - wink fèt, anivèsè - anniversary fèt - party fèt - to be born fete - celebrate fètil - fertile fevriye - February fèy - leaf, page ffyèl, bil - gall fi, madanm, (pl. medanm) - woman figi, po figi, jou - cheek figi - face n figire, imajine - picture v fiks - fixed fiks - steady fikse, gade fiks - stare fikse, kontanple - gaze fiksyon - fiction fil elektrik, kab - wire fil arenyen - cobweb fil - thread n fil - yarn filange - mince filareye - web file, pike - keen file, pwenti, bwòdè, koupe - sharp filozòf - philosopher filozofi - philosophy filozofik - philosophical fimen - smoke v fimye - dung fimye - muck final - final finalman - finally finansyè - financial fineray - funeral fini - finish firye - furious fis - son fisèl, kòd - string fizi - rifle fizik - physical fizyoloji moun - human phisiology flanbo - bongfire flanke deyò - chuck flanm - blaze flanm - flame flannen - loaf (v) flannen - rove flannen - wander flè mayi - cornflower flè, solèy - sunflower flè - bloom flè - flower n flèch, javlo - dart n flèch - arrow flechi, tresayi - flinch v fleri - flower v flèv, dlo, larivyè - river flote - drift flote - float flote - wave v fo, pa vre, manti - false fò, entelijan - smart fò - brilliant fo - have to fò - loud fò - must fò - must v fò - prominent fò - strong fobou - suburb fòje - wrought fòm - form n fòmann - foreman fòme - form v fòme - machine v fon, byen panse - profound fon, anba, bounda bough - bottom fon - deep fondamental - fundamental fondasyon, baz - base fondman legal - foundation fonksyone - function v. fonksyone - function fonn, amalgame - merge fonn - melt fonse, nwa - dark forè, rakbwa - forest fòs - force n fòs, kouraj, pwisans - strength fòs - effort fose - exert fòse - force v fòse - strain v fòt, defo - fault n fòt - error fotèy, dodin - armchair fòtin, byen - wealth fòtin - fortune foto, pòtre - photograph foto, pòtre - picture n fotokopye - xerox fou - crazy fou - delirious fou - insane fou - mad fou - oven fouchèt - fork n foujè - fern foul - crowd n foumi - ant founen - bake founen, pake - batch founi, aprovizyone - cater founi - supply v foure, etenn - put foure, etenn - put foure - engage foure - hide foure - hide v. foure - insert fourni - provide fouye - delve fouye - dig frabrik, izin - manufacture n frajil, poud - brittle frajil - fragile fraka - crash n frakti - fracture n fran - candid fran - frank Frans - France franse - French frape, pouse - bump v. frape ak pye - kick (v) frape - bang v. frape - hit v frape - knock frape - rap v frape - strike v fraz - phrase fraz - sentence fre, frèch - fresh frè (depans) - fee frè - brother frè - expense (s) frèch - fresh fredi - cold n fren - breaks (of car) frennen, kontrenn - constrain v frèt - cold adj frèt - cool freyè, laperèz - fright fri - fry frijidè - refrigerator friksyonen, irite - chafe v fristrasyon - frustration fròd - fraud fromaj - cheese frontyè, bòdi, lizyè - border frote, friksyonen, irite - chafe v frote, masaje - rub v frote - scrub v fuit - leak fwa - liver fwa - time (number of ..) fwi - fruit fwote, kòche - abrade fyè - proud fyète - pride

G gad, jandam, (v) gade, siveye - guard gade vit - peek v gade, konsidere - regard v gade, siveye - guard (v) gade (anfas), afwonte - face v gade fiks - stare gade, siveye, veye - watch v gade - raise (cattle) gade - behold gade - glance gade - loop (v) gade - pay attention gadmanje - pantry gaga, egare - dumb adj gaga, mele - confused adj gaga, mele - confused gaga, egare - dumb gagè - cockpit gaj - pledge n galata - loft galèt - rock galon - gallon galope - gallop galope - rush (to do) gaòt, meli melo - fuss garaj - garage garanti - pledge v garanti - warrant v gason, ti gason - boy gason - bellhop gason - waiter gaspiyaj - waste n gaspiye - waste v gate - spoil v gate - spoiled gato - cake gayan - winner gaye, provni, plede - arise gaye - reveal gaye - dissipate gaye - muss (hair) gaye - scatter gaye - spread v gaz - fuel gaz - gas gazon - lawn geji, (v) tcheke - gauge gen konfyans - rely v gen, (v) akeri - gain gen groje - be greedy gen konfyans - confident gen vètij - dizzy gen lentansyon - intend gen anpil, abonde - abound gen konfyans - confident gen kouraj, fò - strong gen, (v) akeri - gain gen pitye - clement gen mwayen - afford gen konesans - conscious adj gen - there is, are genlè, parèt, sanble - appear genlè menm - similar genyen, posede, fè lajan - earn genyen, gen - there is, are genyen - have genyen - own genyen - vanquish genyen - win v gèp - hornet gèp - wasp gildiv, toujou - still glas - frost glas - ice glas - mirror glase, konjile - freeze glise - creep glise - creep v glise - glide glise - slide v glise - slip v glòb - globe glorifye - praise v gòch, maladwa - clumsy adj gòch - awkward gòch - left gode - cup gòj - throat gòje, (v) vale - gulp gòlf, bè - bay gonmen - gum (v) goonm, chiklèt, (v) gonmen - gum gou, asezonman - relish n gou - flavor gou - preference gou - savor gou - taste n goud - gourde (money) gouman - glutton gouman - greedy gouman - quarrel goumen, batay - fight n goumen - brawl gout - drop n goute - snack n goute - taste v gouvène - govern gouvènman - government gouvènmantal - governmental gra, epè - fat gra - plump grad, diplòm - degree grad (v) evalye, nivle - grade grad - rank n gradye - graduate v. grafouyen - scratch v graje, fwote, kòche - abrade graje - grate gran, gwo - great gran, laj , sifizan - ample gran-papa - grandmother gran - famous grandi - grow grangou, famin - dearth grangou, mouri grangou - starve grangou - avid grangou - famine granmoun - adult n granmoun - elder granmoun - mature grann - grandmother granpe - climb grap, pakèt - bunch grap - cluster gras a dye - thank god grate, rafle - scrape v grate - itch (v) gratèl, (v) grate - itch gratis - free gratis - free.(of charge) grav (n) tonm - grave grave - engrave grenn pa grenn, (n) oun, endividi - individual grenn - testicle grenn, plan - seed grenn - berry grenn - grain grenn - nut grenn - pill grenn - single grenn - unit grès kochon, la - lard grès, (ve) grese - grease grese - grease (ve) gri - gray grie - grilled grif - claw n grif - paw grip - flu griye - parch v griyen - giggle gro kay - mansion gro moso - lump gro kay - mansion gro; gran - big gro - huge gronde, ranmi, gwonde - roar v gròs - pregnant grosè, dimansyon - size n grosoulye, grosye - rude grosye - crude adj grosye - crude grosye - rude gròt - cave Gwantanamo - Guantanamo gwo - great gwonde, mare min - frown v gwonde - growl v gwonde - roar v gwòs - expecting gwoupe - group (v)

H hanache - to harness hanpyon - champ hat - kitten hèz - seat hòv - bald

I ibanizasyon - urbanization idantifye - identify idantite - identification ide - discharge ide - idea idonk - whence idyo, bèt - daft idyo - blockhead idyo - idiot il, zile - island ile - flirt ile - whet ilejitim, deyò - illegitimate imaj - image imajinasyon - imaginatiom imajine - fancy v imajine - imagine imajine - picture v imanite, limanite - mankind imans - immense imedyat - immediate imedyatman - immediately imen - human imid, mouye - humid imid, mouye - moist imigran - immigrant imigrasyon - immigration v. imitasyon - imitation imite - imitate imoral - immoral imòtèl - immortal inegal, ansibreka - uneven ini, mare - unite inifye - unify inisyal, premye - initial inite, grenn - unit inite - unity initil - useless inivèsite - university inondasyon, lavalas - flood n inosan - innocent inoubliyab - unforgettable inyon, maryaj, sendika - union iresponsabilite - irresponsibility irige, awoze - irrigate irite, anmède - peeve v irite - chafe irite - chafe v irite - irritate is, jiska, jiskaske - until isit, men - here isit-la-menm - right there isit-menm - right here istansil - utensil istorik - historic istwa, fab - fable istwa dròl - adventure istwa, kont - story istwa, kont - tale istwa dròl - adventure Istwa Etazini - U.S. History italyen - Italian itil,(adv) sou la men - handy itil - useful itilite - utility itilize - use iwonilman - ironically iwonize - ironically, speak ize, dokazyon, dezyèm men - used izin - manufacture n izin - manufacture iznevyèm - nineteenth

J jaden flè - landscape jaden - farm jaden - field jadinye - gardner jagon - jargon jagon - slang jakèt, kostim - jacket jako - parrot jalou - jealous jamè, janm, pa janm - never jan - manner jan - type janbon - ham jandam, (v) gade, siveye - guard jandam - cop jandam - officer janm, pa janm - never janm, janmen - ever janm - leg janmen - ever janti, soupl - gentle janti - kind janti - nice janti - polite janvye - January jape - bark v javlo - dart javlo - dart n je pete - blind je pete - blind n. je, zye - eye jèbè - baby food jedi - Thursday jefò, fòs - effort jele - jelly jemi - moan jemi - wail jèn, jenn - young jen - June jeneral - general jenere - bouquet jenere, pwodui - generate jenere - generous jenetik - genetics jenèz - genisis jenn gason - chap (young man) jenn - embarrassment jenn - young jennen, jis - narrow jennen - burden (oneself) jennen - embarrass jennen - uncomfortable, feel jennjan - lad jenou - knee jeografi - geography jeometri - geometry jete, voye - cast v jete - dump v jeyan - giant Jezuit - Jesuit ji - juice jidisye - judicial jij, (v) jije - judge jije - judge (v) jijman - judgment jijman - verdict jimnastik - gymnastic jimo - twin jinyò - junior jip - skirt jire, sèmante - swear jiri - jury jis, aptopriye - apt jis, legal, (time) jis, jiska - till jis, ekitab - fair adj jis - even adj jis - even jis - narrow jiska, jiskaske - until jiskaske - until jistifikasyon - plea n jistifye, eksplike - account (v) jistifye - justify jistis - justice jiwi, rejwi, benefisye - enjoy jodi - today jòn - yellow jònze - yolk jou, jounen - day jou - cheek jouk - up to joumou, kalbas - squash n jounal pèsonèl - diary jounal, dosye, (v) note - og jounalis - journalist jounen - day joure, avèti - admonish joure, modi - curse v joure - blame joure - blame v. joure - castigate v joure - castigate joure - insult (v) jovyal - mellow Juli - Julie juyè - July jwe ak - fiddle v jwè - gamble jwe - joke around jwe - play jwenn - find jwenn - locate jwenn - reach v jwèt - game jwèt - toy jwif - jew Jwif - Jewish

K ka, kès, bwat - case ka galon, ka - quart ka - quart kab, telegram - cable kab - wire kabann - bed kabicha - nap kabin - cabin kabinaj bwa - junkwood kabinè - office kabrit - goat kabwèt - carriage kach - cash n kach - cash kache, sere, foure - hide v. kache - conceal kachèt - cache kacho - jail kadans - beat kadans - cadence kadav - corpse kadinal - cardinal kadna, (v) kadnase, bloke - lock kadna - padlock kadnase, bloke - lock (v) kado, don - gift kado - present n kafe, bistro - pub kafe - bar kafe, bwat - cafe kafe - coffee kafou - intersection kajole - coax v kakas - carcass kal - bit kalalou - okra kalamite - calamity kalbas - gourde (food) kalbas - squash n kale - beat v. kale - beat Kalifòni - California kalifye - qualify v. kalite, tèl - such kalite - attribute n kalite - quality kalkile - calculate kalm - calm kalmason - snail kalme - calm v kalòj - cage kalomnye - slander kalonnen - pelt v kamera, kodak - camera kamyon - truck kan sa - so-so kan, kilè, likè - when kanape - couch kanbriyolè - burglar kandida - candidate kangourou - kangaroo kanistè - can n kanmarad - commarade kanmenm - indeed kanna - duck kann - cane kannay - scoundrel kanno - gun kanpagn - campaign kanpe - pick v (something up) kanpe - raise v kanpman - camp n kanson - pants kanson - slack n kantin - canteen kantite - quantity kaoutchou - rubber kaoutchou - tire n. kap - kite kapab - able kapab - can v kapacite - capacity kapital - capital kapon - coward kapris - fad kapris - whim kaptif - captive kaptire, bare - capture v kaptive - captivate kapwonnen - faith v karakteristik, mak - feature karakteristik - characteristic karakterizasyon - characterization karakterize - characterize karant - forty karate - karate kare, odasye, temerè - bold kare - plain adj kare - square adj karès - caress n karòt - carrot karyè - career karyè - quarry kase ande - asunder kase, kraze, brize, separe - break v. kase boujon - nip kase - slim down kaskèt - chap n kasròl, bonm - pan n kat jwe - card kat fwa - quadruple kat, kat jwe - card kat - four kat - map katolik - catholic katreven - eighty katrevendis - ninety katye (adj) onka - quarter kav, gròt - cave kav - cellar kavya, ze - caviar kaw, boustabak - raven kay - dwelling kay - house kazèn - barracks kazino - casino kazwèl - timid ke, ki - which ke bèf - oxtail kè, mitan - heart ke - tail kèk - few kèk - some kèlkeswa - whatever kenbe, sere - keep kenbe - catch kenbe - contend v kenbe - contend kenbe - endure kenbe - hang (in there) kenbe - hold kenbe - withhold kenz - fifteen kèplen, noze - qualm kès, bwat - case kesyon, (v) kesyone - question kesyon, lyezon - affair kesyone - question (v) keyi - pluck ki - which Kiba - Cuba kibò - where kichoy - something kidnape, anlve - abduct kijan, kòman - hoe kijan - how kikote, kibò - where kilè, likè - when kilès, ke, ki - which kilès - who kilomèt - kilometer kilt - cult kilti, koutcha - culture kiltivatè; abitan - farmer kimoun, kilès - who kirye - curious kisa - what kite, lese, pati, sotu - leave kite, lage - let v. kite, lage - quit kite - abandon kite - break up (relationship) v. kiyè - spoon kizin, lakizin - kitchen kizinye - cook (male) n kizinyè - cook (female) n klakxonn - horn klarifye - clarify v klas - class klase - range v klasik - classic klè, transparan, nèt - clear adj klè, kare - plain adj klè - distinct klè - explicit kle - key klèje - clergyman klere, eklere - bright adj klere, fò - brilliant klere, briye - shine v. klere - light up klere - flash v klere - sparkle c klik - gang klima, tan - weather klòch, kòch - bell kloròks - bleach klou, (v) kloure - nail kloure - nail (v) knoje - holiday kò kraze - lassitude kò - body kò - self koabite - cohabit v kòb - money kòbi; santim ò - cent kòch - bell kòche, rape - rasp v kòche - abrade koche - flay koche - skin v. kochon - hog kochon - pig kochon - pork kochon - swine kòd - cord n kòd postal - zip code kòd - rope kòd - string kodak - camera kòde - plait v kodenn - turkey koefisyan - coefficient koèsan - merchant kòf - trunk kòfrefò - safe n koka kola - Coka-cola kòk - coconut kòk - rooster koken - artful koken - knave koken - rascal kokenn - fantastic koki - shell kòkraz - sore kòl, chenn - collar kola - kola kolabore, soutni - collaborate v kolasyon, dejne - breakfast kole zorèy - perk up ones ears kole, ajoute - append kòlè, kout san - anger n kole - attach kòlè - bile kole - couple v kole - couple kole - flush adj kole - glue v. kole - piece v kolekte - collect koli - pack n kolon, depwen - colon kolòn, pilye - column n kolonèl - colonel kolonyal - colonial kolore - color v kolore - dye kom, menm ak - as kòman, konbyen - how much kòman - hoe komandan - commander kòmande, òdone - commend v kòmande - command v kòmande - lead kòmande - order v kòmande - rule v kòmann - command n kòmann - order n kòmanse - begin kòmanse - commence komen - common komès, negòs - commerce komèt - commit v komik, desen anime - cartoon komik - funny komik - silly kominal - communal kominate - community kominikasyon - communication kominike - communicate v komisyon - commission komisyon - purchase komisyon - purchase n kòmsi - as if komunyon - communion kon sa - as that kon - like kòn, klakxonn - horn konbit, rasanbleman - gathering konbyen - how many konbyen - how much kondane - condemn kondane - convict n kondi - pipe v kondiktè - driver kondisyon - condition kondisyone - conditioned kondui - conduct v kondui - drive konduit - conduct n konekte - connect konesans, save - knowledge konesans, zanmi - acquaintance konesans - understanding konèy - advice kònèy - crow konferans - conference konfese - confess v konfime - confirm konfiti - preserve n konfizyon - confusion konfò, amenajman - amenity konfò - comfort n konfòm - conform adj konfòme - conform v konfòtab - comfortable konfwonte - confront v. konjekti - conjecture n konjeste, bouche - congest konjeste, bouche - congest v konjige - conjugate konjile - freeze konjwen - conjoin n konkeri - conquer konkli - conclude konklizyon - conclusion konkou, konpetisyon - competition konkou - contest n konkou - contest konkrè - concrete adj konmarad - comrade konn - used to konnen - know konomi domestik - home economics konpanyi - company konpare - compare konparezon - comparison konpayon - escort n konpetan - capable konpetisyon, konkou - contest n konpetisyon - competition konplè - complete adj konplete - complete v konplètmen - wholly konplike - complicate konplike - elaborate adj konplote - plot v konpòte - behave konpòtman - behavior konpoze, alyaj - compound n konpoze - compose v konprann, konpreyansyon - comprehension konprann - comprehend konprann - understand konprann - wit konpreyansyon - comprehension konsa menm, vrèman - really konsa - like this/that konsanti, dakò - agree konsanti - consent konsantrasyon - concentration konsantre - concentrate konsekan - important konsèp - concept konsèy - council konseyev - advisor konsidere - consider konsidere - regard v konsila - consolate konsilte, mande konsèy - consult v konsole - console v konsolide - consolidate konsonmen - smoulder konstan, èmanan - constant adj konstant - constant n konstitisyon - constitution konstitisyonèl - constitutional konstitye - constitute v konstrui - construct v konstwi - build konstwiksyon - construction konsyans - conscience kont, opoze - against kont, (v) jistifye, eksplike - account kont - enough adv kont - enough kont - story kont - tale kontamine - contaminate kontan, ere - happy kontan - cash adj kontan - glad kontan - jolly kontanple, gade - behold kontanple - gaze kontantman, lajwa - joy konte - count v kontinye - continue kontinye - proceed kontni - content n kontòsyone - contort kontoune - bypass v kontra - contract kontraryete, chagren - chagrin n kontre ak, fè konesans - meet kontre ak, fè konesans - meet v kontrè, opoze - contrary kontre - encounter kontredi, kontrekare - contravene kontredi - contradict kontrekare - contravene kontrenn - coerce kontrenn - constrain kontrenn - constrain v kontribye - contribute kontrole, egzamine - examine kontrole - inspect konvalesans - remission konvansyon - convention konvansyon - couvenant konvansyon - couvenant n konvenk - convince konvnab - proper konvoke, reyini - convene konvoke - summon konvwate - lust konyak - cognac konyensidans - coincidence kopi - copy n kopye - copy v kòrèk - correct adj koresponn, ekri - correspond koridò, òl - hall korije, revize - revise v korije - amend korije - correct v kòronp - bribe koryas - coarse kostim - jacket kostim - suit kòt, zokòt - rib kòt a kòt - side by side kote, andwa - place n kote - side n koton - cotton kou, (v) frape ak pye - kick kou, kan, kilè, likè - when kou ( a hit with a stick = kou d baton) hoarse - hit n kou, chòk - blow n. kou - bump n. kou - bump kou - neck kou - time koub - curve koube - bend koube - bow v kouche, etann, blayi - lay kouche - go to bed kouche - set (the sun ...s) koud, (seeds) simen - sew koud - elbow koud - join koukou - owl koukouy - firefly koulè - color n koule - dive koule - flow koule - leak v koule - run down v. koule - sink v koulèv - serpent koulèv - snake kounye-a - now kounye-a - presently koup, pè - couple n koupab - guilty koupe swaf - quench (thirst) koupe, kase boujon - nip koupe - love, make koupe - chop v koupe - cut v koupe - incise koupe - interrupt koupe - sex, to have koupe - sharp kouraj, pwisans - strength kouraj - courage kouraj - mettle kouran - fluent kouran elektrik - current n kouran - current adj kourandè - draft n kouri dèyè, chase - chase v kouri, prese - hurry kouri ale bè rout - run away v. kouri - run kous - course n kous - race (contest) n kousen - cushion kout - concise kout san - anger kout chapo - salute kout - concise kout fwèt - lash kout san - stroke n kout san - anger n koutcha - culture koute - cost v koute - listen v. koutje - regard n kouto - knife koutpwen - jab koutwa - courteous koutye - broker kouvèti, proteksyon - cover n kouvèti, bouchon - lid kouvèti, lenn - quilt kouvèti - blanket kouvri ak kouch - coat v kouvri - cover v kouzen - cousin (male) kouzin - cousin (female) kòz, lakòz, rezon - cause koze - chat v koze - conversation koze - talk n koze - talk v krache - saliva krache - spit v krak, fant - crack n krake - creak v kranpe, (up) leve-kanpe - stand v kranpon - clamp n krapo - frog kras, pousyè, salte - dirt kras - filth kras - stingy kravat - tie n kraze, brize, separe - break v. kraze, toufe - quash kraze, erente - frazzle kraze-brize - evil, to d kraze - crash kraze - crush v kraze - destroy kraze - mash kraze - mash v kraze - run over v. kraze - smash v kraze - squash v kre - hollow kredi - credit n kredite - credit v kredo - creed krèm - cream kretyen, etan - being kretyen, etan - being kretyen vivan - human being kretyen - Christian kretyen - creature kreyati, kretyen - creature kreye - create Kreyòl natif natal - authentic Creole kreyòl - Creole adj kreyon - pencil kri, grosye - crude adj kri - raw kribich - crayfish krich - jug krich - pitcher krim - crime kriminel - felon kripya, ava - avaricious krisifye - crucify v kriye - cry v kriye - sob v kriye - weep kriye - yell kriz - bow krocha - bent over krochi - askew krochi - crooked krochi - skew krout, myèt - crumb krout - crust krout - rind ksite - excite kuis - thigh kuiv, leton - brass kuiv - copper kwa - cross kwafè - barber kwaze, elve - breed v kwaze - cross v kwaze - cross kwazyè - cruise kwè - believe kwè - think kwen, bout - edge kwen - corner n kwense, bare - corner v kwòk, zen, (v) kwoke - hook kwòk, dan - fang kwoke - embrace kwoke - hang kwoke - hook (v) kyiyèl, mechan - cruel

L l`j, (v) ebèje, bay ladesant - lodge la pou toutan - forever la pou toutan - forever la, prezan - present adj la kochon - bacon la - art la - lard la - there laba - yonder labou - mud labouyl - porridge labrim - mist labrin - dusk lachanm - senate lachas, (v) chase - hunt lacho - lime ladesant, tonnèl - shelter n lafimen - smoke n lage, libere - release lage, ranvwaye - dismiss lage, abondone - give up lage, abandone - forsake lage - drop v lage - let v. lage - loaf v lage - quit lage - throw lage - untie lagè - war laglwa - glory lagras - grace laj , sifizan - ample laj, liberal - broad laj , sifizan - ample laj - age n laj - large laj - wide lajan, kach - cash n lajan, kòb - money lajan - currency lajan - silver lajè - width lajenès - youth lajistis, jistis - justice lajwa - joy lak - lake lakay - home lake, ke - tail lakizin - kitchen lakòl - glue lakomun - city hall lakou siprèm - supreme court lakou - court lakou - yard lakòz, rezon - cause lakre - chalk lalin - moon lalwa, lwa, dwa - law lam - blade lamòd - fashion lamòd - vogue lan - annual lanbe - lick lanbinen, ranse - dawdle lanbinen - dally lane - year lanèj, nèj - snow n lanfè - hell lang - language lang - tongue lank - ink lanmè, loseyan - sea lanmò - death lanmou - love lanouriti - food lantèman, fineray - funeral lantouray - fence lanuit, nuit - night lapè - fear n lapè - peace lapèch - catch n lapen - rabbit lapenn - pain laperèz - fright laplenn - plian n lapli - rain n lapolis - police lapòs - post office n laprès - press (news) n lapryè - prayer lari - street larivyè - river larouze - dew las - asthma lasajès - wisdom lasante - health lase - lace lasosyete - society n lasoup - soup latè, tè - earth Laten - Latin laterè - terror lavalas - flood n lavalas - flood lavalas - flooding lavalas - torrential rain lavant - sale n lave - wash v laverite, verite - truth lavi, vi - life lavil - city lavil - downtown lavil - town lavni - future lay - garlic le pli vit ke posib - as soon as possible le, kou, kan, kilè, likè - when lè - air lè - hour lè - time (when) lèd, efreyan - hideous lèd - ugly legal rezidan - legal resident legal - illegal legal - just (time) legal - legal legim - produce n legim - produce legim - vegetable legliz - church lejand - caption leje - light (weight) (adj) lekèl segondè - high school lekòl - school lemonn - world lendi - Monday lenmi - enemy lenmi - foe lenn - linen lenn - quilt lenstriksyon - instruction lentansyon - intent lepase - past lès - east lese, pati, sotu - leave lesiv - wash n leson - lesson lesovè - savior lespir, move zè - spirit lèspri - intelligence lespwa, (v) espere - hope lèst - agile lestomak - stomach leta, eta - state n lèt - letter lèt - milk lete - summer lètkaye - curd leton - brass lèv - lip levanjil - evangel leve kanpe - the sun rises leve, pouse, soti - protrude leve, monte - lift leve, drese, kanpe - raise v leve-kanpe - stand (up) leve - get up leve - rise leve - wake up leven - yeast leza, zandolit - lizard lèz - ease leze - light li, fè lekti - read li-menm - herself li-menm - itself li - he li - her li - it li - she lib - free (..of charge) liberal - broad liberasyon - release n libere - release libète - freedom libète - liberty librèman - freely lightning bug - koukouy likè - liqeur likè - when likid - fluid likid - liquid limanite - mankind limen - light v. limen - on limit - extent limite - limit v. limyè - light linèt - eyeglasses linivè - universe liny, tounen - trip n lis - list lis - smooth lisans, pèmi - permit n lisid, tèt klè - lucid lisid - sane lit, boule - struggle n lite - perservere lite - struggle v lite - wrestle literati - literature liv - book n. liv - manual n liv - pound livè - winter liy, bò lari - lane liy - line lizib - legible lizyè - border lizyè - hedge lò - gold lòd, kòmann - order n lòd - commend n lòdè - odor loje - accommodate lokal, peyi, natif-natal - local lokalize, jwenn - locate lokatè - tenant lòlàj - clock lomisyon - errand lon tan - a long time lon - long lonbraj - shade n lonbraj - shadow lonbrik - belly button lonbrik - umbilical cord lonè - honor longè - length lontan - past, in the lopital - hospital loraj - storm loray - thunder loseyan, oseyan - ocean loseyan - sea lòt bò dlo - across the water lòt - other lòtbò, aletranje - abroad lòtbò - beyond lotè, ekriven - author lote - allot lotèl - hotel lotòn - autumn lotri - lottery lou, peze - heavy louch - ladle lougarou - werewolf lous, ous - bear louvri - open luil - oil n luile - oil v lwa - god lwa, dwa - law lwaye - rent n lwaye, (v) lwe - lease lwazi - leisure lwe - lease (v) lwe - rent v lwen - aloof lwen - away lwen - far lwen - remote adj lwès, nan lwès - west lyas - bundle lyen, (v) relye - link lyezon - affair lyon - lion

M mach - step machandaj - bargaining machande - bargain v. machande - haggle mache, fonksyone - function v. mache - chew v mache - market mache - walk v mache - work (to function) machin, vwati - car machin - machine n machin - engine machin - vehicle machwa - jaw machwè - snout madanm, (pl. medanm) - woman madanm, fanm - wife madanm - lady madi - Tuesday madjigridji - scribble v magazen, boutik - shop n magazen - store n magouy - enigma magouyè - lucre majik, sanp - magic majistra - magistrate majò - major n majore - overcharge majorite - majority mak, tach - mark n mak - feature mak - make n makak - monkey make - mark v make - miss mal; move - bad mal - ache mal - male mal - wrong malad - ill malad - sick maladi - disease maladwa - clumsy maladwa - clumsy adj malè - misfortune malediksyon - curse n malen - cunning malerezman - unfortunately malfini, alfini - hawk malfini - eagle malgre, byenke - although malgre - despite malgre - in spite of malis - malice malkalkile - miscalculate malmennen - torture v malonnèt - rudeness malonnèt - unkind malpwòp - nasty maltrete - harm maltrete - mistreat malveyan - malevolent maman poul - hen mamè, chèsè - nun manb - member manch, (v) manyen, touche, okipe - handle manch - sleeve manda, chèk - warrant mande konsèy - consult v mande, sipliye - beg mande - ask mande - demand v mande - request v. mandyan - beggar mango - mango mani - vice manifestasyon - manifestation manifoul - manifold maniskri - manuscript manje , repa - meal manje midi - lunch manje chiklet - chew gum v. manje, lanouriti - food manje midi - lunch manje - aliment manje - eat mank, (v) manke - lack manke kenbe - almost catch manke kenbe - almost (almost catch) manke - lack (v) manm, manb - member manman - moth mannken - puppet mansyo, gro kay - mansion mansyone - mention mant - mint mantal - mental mantalite - mentality manti, boul - lie manti - false manti - fib n mantlè, djòlè - liar manto - coat n manton - chin manyak - captious manyèl - manual adj manyen, touche, okipe - handle (v) manyen - touch v manyifik - magnificent mare, bande - tie v mare, sere, ponyen - clench v mare min - frown mare, uni - bind mare min - frown v mare - chained mare - fasten mare - tie down mare - unite mare - weave v marekaj - marsh mari - husband maron - brown maryaj, sendika - union maryaj - marriage maryaj - wedding marye, kole - couple v marye - marry mas, gro moso - lump mas - March mas - mass masaje - rub v masakre - masacre mask - cloak n maske - mask , wear a mat - dull matant - aunt match - match match - match n matche - match v matematik - mathematics maten - morning matènite - maternity materyèl - material adj materyo, matyè - material n Matia - Martinique matlo - mate n mato - hammer matyè, problem - matter matyè - material n matyè - material mawon - evade mayi - corn mayi - maize me - May mèb - furniture mechan - cruel mechan - wicked medikal - medical medite - meditate medya - media (news) mefyans - mistrust n mefye - beware mefye - mistrust v mèji - mercury mekontantman - discontent mèkredi - Wednesday melanj - mix n melanje, v mele - mix v melanje, mele - entangle mele, anbouye - ravel v mele - confused mele - confused adj mele - entangle mele - mix v mele - mixed up mele - tangle meli melo - fuss memwa - memory men wi - of course men, sepedan, poutan, epoutan - however men - but men - hand men - here menas - menace n menas - threat n menase - threaten v menm, parèy - alike menm, parèy - alike menm ak - as menm - even adv menm - same menm - very (the same) menmen, papa - enormous mennen - bring menòt - handcuffs mens - slim mentni - argue mentni - maintain mepri - contempt meprize - look down on meprize - scorn v merit - merit n merite - deserve merite - merit v merite - worthy mesaj - message mesye, moun, nèg, nonm - man mèt - may mèt - owner mete sou pye - put under way mete, poze - place v mete, depoze, sere, foure, etenn - put mete - get down mete - wear v mètkay - host metòd - method metrès, sou kote - mistress mètri - bruise v metrize - master v. metye, pwofesyon - profession metye - trade n mèvèy - wonder n meyè, pi bon - best adj mezi - measure n mezire - measure v mi, panno - wall mi, apwen - ripe mi - mature midi - noon mijote, konsonmen - smoulder mil - thousand milisyen - militia man militan - militant milyon - million min - mine n minè - minor ministe - minister (government) minit - minute minorite - minority minrè - ore mirak - miracle mis - nurse misk, musk - brawn miskle, muskle - brawny mistik - mysterious misyon - mission misyonè - missionary mitan - heart mitan - middle n miwa, glas - mirror miwate - gleam miyò - best adv miyò - best mizè - misery mizè - wretch mizerab - wretched mizik - music mizik - tune mo, pawòl - word mò - dead mobilizasyon - mobilization mòde - bite modèl, egzanp - pattern n modèl - model modele - pattern v modere - moderate modès - humble modi - curse v modi - curse modi - damn v modil, modèl - model mòflè - exhaust n moke - fun, make .. of moke - mock mòksis - sullen moleste - molest moman - instant (n) moman - moment mòn, montay - mountain mòn - hill mòn - mount monnen - change n monnen - coin n monnonk - uncle mons - monster monsenyè - archbishop mont - watch n montan, total - amount montan - proceeds montay - mountain monte grad - promote monte paten - skate monte - ascend monte - ascent monte - assemble monte - erect monte - erect v monte - get in a vehicle monte - go up monte - lift monte - ride v montre, anseye - teach montre - impart montre - indicate montre - indicate montre - instruct montre - point v montre - show v moso, pyès - piece n moso, pyès, pati - part motè, machin - engine motè - motor motive - motivate mou - soft mouch - fly n mouche, soufle, sonnen, vante (the wind ...s) - blow v. mouchwa - handkerchief moulen, mache - chew v moulen - grind moulen - grinder moulen - mill mouman - movement moumou - bathrobe moun mòn - hillbilly moun, nèg, nonm - man moun, imen - human moun, pèp - people moun - person mouri, mò - dead mouri grangou - starve mouri - deaden mouri - deaden mouri - die moustach - moustache mouton - lamb mouton - mutton mouton - sheep mouvman - motion mouye, mwat - damp mouye - humid mouye - moist mouye - moist mouye - wet move, mal - wrong move, fache - mean adj move tan - bad weather move tan, loraj - storm move zè - spirit move - evil musk - brawn muskle - brawny mwa - month mwat - clammy mwat - damp mwatye - half (n) mwayen, dous - mild mwayèn - average mwayèn - mean n mwayen - means Mwayennoryan - Middle East mwen - me mwen - my mwenn - least mwens, mwenn - least mwens - less mye, miyò - best adv myèl, abèy - bee myèt - crumb

N naje - swim nan, non, andedan, a, an - in nan mitan, omilye - between nan jou ki te (...)-la - on (the day of ) nan mwa fevrye lane 1993 - in February 1993 nan dòmi - asleep nan lwès - west nan - into nan - to nanm - soul nansid - south narin - nostril nas - fish trap nasyon - nation nasyonalite - nationaity Nasyonini - United Nations natif natal - homespun natif-natal - local natif-natal - native navige - sail v nbeli - embellish ne - kink ne - knot ne - node nèf - new nèf - nine nèg, nonm - man nèg - fellow nèg - guy neglijan, vag - lax neglije - neglect negòs, antrepriz - venture negòs, biznis - business negòs, biznis - business negòs - commerce nèj - snow n nekoulan - noose nèmal - normal nemoni - pneumonia nen - nose nenpòt, oswa - either nenpòt, kèlkeswa - whatever nenpòt - any nepòt kilè - whenever nepòt, nenpòt - any nesans - birth nesesè - necessary nesesite - must n nèt - clear adj netwaye - clean v neve - nephew ni ... ni - neither ni youn ni lòt, ni ... ni - neither ni --- - ni - both and ni - nor nich - nest niche, lanbe - lick nikleyè - nuclear nimewo - number nivle - grade nivle - level (v) nivo, (v) nivle - level nizans - nuisance nnbèsil, idyo - blockhead nominasyon - nomination non nò - north non, andedan, a, an - in non (adj) okenn - no non, (v) nonmen - name non nò - north nonm, chif, nimewo - number nonm - man nonmen, dezinyen - appoint nonmen - name (v) nonsans - nonsense nosif - noxious nostalji - home sick nosyon - notion nòt; biye - bill note byen - please note note - note (v) note - note (v) notis - notice nou - our nou - us nou - we noure, bachote - cram v nouri, bay manje - feed v nouri - nourish nout kanson - short n nouvèl - news nouvo, nèf - new Nouyèk - New York novanm - November noze - qualm nsyen, vye - ancient nuaj, nyaj - cloud nuit - night nuizib - malign nwa, grenn - nut nwa - black nwa - dark nwaye - drown Nwèl - Christmas nwi - bother nyaj - cloud nyès - niece

O o diab - to the devil obeyi - obey obeyisan - obedient obèz - obese objè - object objektif - objective objktif - goal obligatwa - obligatory obsede - obsess obsèn - obscene obsèvayon - observation obsève - observe obstak - obstacle obteni - obtain odasye, temerè - bold odè, lòdè - odor odè -bout odè òdinè, selon lizaj - usual òdinè, banal - ordinary odiyans - audience òdone - commend òdone - commend v oeng, kripya, ava - avaricious òf, pari - bid òf - offer n ofans - offense ofanses - offend òfelen - orphan ofisye, jandam - officer ofri - offer v og - note (v) òganizasyon - organization òganize - arrange ogmantasyon, (v) ogmante - increase ogmante - add ogmante - increase (v) òj - barley okazyon - occasion okenn kote - nowhere okenn - none okèt - hiccup okipe, pran - occupy okipe, afere - busy okipe - handle (v) okipe - handle okouran - abreast oktòb - October òl - hall olay - fowl olèj - college oliv - olive olye - instead òm - shape omilye - among omilye - between omilye - middle adv on dire - one would say on moman - awhile òne, dekore - adorn onèt, konvnab - proper onèt - honest onfle, bonbe - bulge 'v. onfwa, yon sèl fwa - once onkal - jar onlòt, youn lòt - another onvèsasyon, koze - conversation onz - eleven operasyon - operation opinyon - opinion opòtinite - opportunity opoze - against opoze - contrary optimis - optimist oral - oral oralman - orally oranj, abriko - amber orè - scent orè - schedule n orijin - origin orijine - originate v orizantal - horizontal osede - possess oseyan - ocean osinon, ou - or osinon - else ositou - also ospitalite - hospitality oswa, oubyen, osinon, ou - or oswa - either otan, kom, menm ak - as otan - so ote sèy - mourn otè, lotè, ekriven - author ote-desann - go back and forth otès - hostess oto, machin, vwati - car oto - automobile otobis - bus òtograf, ètograf - spelling otorite - authority otorizasyon - authorization otorize - allow otorize - empower otou, anviron, anviwon - around ou-menm - yourself ou - or ou - you ou - your oubyen, osinon, ou - or oun, endividi - individual (n) ous - bear out - August ouvri - extend ouvriye, travayè - worker ozetazini - in the U S

P pa janm - never pa sipriz - aback pa vre, manti - false pa dakò - differ pa janm - never pa fon - shallow pa dakò - disagree pa vre, manti - false pa ekzanp - for example pa, mach - step pa kontan - unhappy pa - by (agent) pa - not padsi - overcoat pafen - perfume pafwa - sometimes paj - page (of book) Pak - Easter pak - park pake - batch pake -chaff n pake, lyas - bundle pake, koli - pack n pake - batch pakèt - bunch pakèt - package pal - dim pal - faint adj pal - pale pale - speak pale de - speak of pale, koze - talk v palè - parcel n palman - parliament palmante - parley v palpite - beat (heart) pami, omilye - among pan - ours panche, apiye - lean pandan, tandiske - while pandan twa dènye ane-yo - during the last two years pandan - during panik - panic n panike - panic v pankat - sign n pann, kwoke - hang pann - breakdown panno - wall panse, kwè - think panse - thinking panse - thought pant, enklinasyon - inclination pantalon, kanson - pants pantalon - trousers pantan - astound pantan - startle pantlon, kanson - slack n panye - basket panyol, panyèl - Spanish panzou pouvwa - seize power papa, pè - father papa - daddy papa - enormous pap - pope papay - papaya papiyon lanp - gnat papiyon lanp - moth papiyon - butterfly papye twalèt - tissue paradi - heaven paradi - paradise paralèl - parallel paralize - palsy paralize - paralize paran, fanmi - parent paran, fanmi - relative paran - kin parapè - rail parapli - umbrella parayj - betting parazit, vèmin - vermin pare, detounen - ward pare - ready adj parese - lazy parese - sluggard adj parèt, sanble - appear parèy - alike pari - bid paryaj - wager n parye - bet parye - wager v pasaje - passenger pasdlo, ti rivyè - brook pasè tout - than all pase - hand v pase - happen pase - happen pase - iron v pase - occur pase - pass pase - sift v pase - switch v pase - take place pasèl, teren - plot (of land) n pasifik - pacific pasifik - peaceable pasifik - peaceful pasifikman - peacefully paske, akòz - because paske - for paspò - passport pastan, lwazi - leisure pastè - minister (religious) pastè - pastor pasyans - patience pasyel - partial pasyon - passion pat zannimo - hoof pat farin - dough pat, grif - paw pataje - share patat - (sweet) potato patat - sweet potato patch, pyès - patch n patche, rakomode - patch v patè - garden pati politik - party pati, sotu - leave pati, fèt - party pati, sotu - leave pati - depart pati - escape pati - part pati - take off (leave) (fly) patikilye - particular patikilyeman - particularly patinen - skid patisipe - partake patisipe - participate patispasyon - participation patisri - pastry patnè - chum patoje - wade patou - everywhere patriyot - patriot patron - boss pave, asfalt - pavement pawèl - parole pawòl - word pay, chalimo - straw payas - decoy paye - paper pé etranje - xenophobia (adj) pè, prèt - priest pè, efreye - afraid pè - couple pè - couple n pè - father pè - favor v pè - fear v pè - pair n pèch - peach peche - fish v pechè - fisherman peche - sin v peche - sin n pechè - sinner pedal - pedal n pedale - pedal v pèdi - lose pedi - misguide pèfomans - performance pemanans - permanance pèmèt, otorize - allow pèmèt - permit v pèmi - permit n pèmisyon - permission pen, bisuit - bread pen grye - toast n. pen, (v) flannen - loaf Pènama - Panama penetre, antre - penetrate penitan - boring pens - pincers penti - paint n pentire - paint v peny - comb pèp - people pepinyè - nursery (plant) peri - perish perime - lapse (v) peròl - wage n peryòd, kriz - bow peryodik - periodic pèse - pierce pèsekite - persecute pèsi - parsley pèsiste - persist pèsonèl - personnel pèsonn - nobody pespektiv - outlook pèsuade - persuade pèt, chagren - loss pete, gaye, provni, plede - arise pete - burst pete - erupt pete - explode petèt - maybe petèt - might adv petèt - perhaps petròl - petrol peye - pay peyi, natif-natal - local Peyi Dayiti - Haiti peyi - country (nation) peyi - domestic adj peyi - folk peyizaj, jaden flè - landscape peyizan, abitan - peasant peze - depress peze - extort peze - heavy peze - press v peze - weigh pi mal - worse pi bon - better pi grav - even worse pi bon - best adj pi devan - further down pi bon - best pi....pase - more adv piblisite - advertisement pibliye - publish pijon - dove pijon - pigeon pik - pick n pikan - thorn pike - keen pike - prick v piknik - picnic pil fatra - dump n pil - heap pil - pile n pilsab - dune pilwen - farther pilwen - further pilye - column n pilye - column pilye - pillar piman - pepper pinèz, ensèk - bug n. pinèz - flea pinga! - watch out pinga - be careful pini, reprimande - punish pini - defy pini - forbid pinisyon - punishment pip, tiyo - pipe n pirifye - purify pis, pinèz - flea pisans - might n pisans - power n pisin - pool pisin - swimming pool piti, enpe - little piti - small pitit gason, fis - son pitit, timoun - child pitit fi, tifi - daughter pito - prefer pito - rather pitye - mercy pitye - pity n piu - well n piyajè - looter plafon - ceiling plaj - beach plake - affix plamye - palm plan - plan plan - seed planch - board n. plannen - pawn plant - plant n plantasyon, jaden - farm plante - plant v plas rezève - reserved seat plas, espas - space plas - square (plaza) plasebo - placebo plat - dish plat - flat platfòm, pon - deck plato - valley plè kontante, tanpri - please v plèd, jistifikasyon - plea n plede, enplore - plead plede - arise plen - fill plen - full plèn - plane (flat area) plenyen - complain plezi - delight plezi - fun n plezi - pleasure pli, ne - kink pli - curl pli - fold n plim - feather plim - pen plis - more adj plis - most plise - purse v pliye, koube - bend pliye - fold v plizye - many adj plizye - many plizyè - several ploi, janti - polite plon - lead plonje, koule - dive plonje, koule - sink v plonje - dart v plonje - dip plonje - plunge po - bark po figi, jou - cheek po, krout - rind po - hide (n) pò, waf - harbor po - pot po - skin pobouch, lèv - lip pòch - pocket n pokè - poker polis, lapolis - police politik - politics politikal - political pòm - apple pòmdetè - potato pon - bridge pon - deck pon - deck ponp gaz - gas station ponp - pump n ponpe, vole - jump ponpe - hop up and down ponpe - pump v ponyen - clench v ponyèt - wrist popilasyon - population popile - popular poro - leek Pòroprens - Port-au-Prince posede, genyen - own posede, fè lajan - earn posib - possibly posiblite - possibility positif - positive pòslèn - china (porcelain) poste - post v pòt - door pòt - entrance pòtay - gate pote, mete - wear v pote, mennen - bring pòte, direksyon - range n pote - carry pòtè - porter poto, pilye - pillar poto - post pòtre - photograph pòtre - picture n pou lò m - by myself pou pi si - make sure pou kont-(pron.) - alone pou - in order to pou - lice poud - brittle poud - powder poukisa - why poul - chicken pouli - pulley poupale - parley n poupe, mannken - puppet poupe - doll pouri, dekonpoze - decay v pouri ke - provided that pouri - addle pouri - rot v pouri - rotten pouriti - rot n pous - thumb pousantaj, to - rate n pousantaj - percent pousantaj - percentage pouse, soti - protrude pouse soti - eject pouse, soti - protrude pouse soti - eject pouse - push v pousè dife - monger pouse - bump v. pouse - bump pouse - jog pouswiv - pursue pousyè, salte - dirt pousyè - dust poutan, epoutan - however pòv, endijan - pauper pòv - poor povrete - poverty pòz - pose poze kesyon - ask a question poze pye - camp poze pye - camp v poze - alight v poze - place v poze, - settle (liquid) v pran pòz - feign pran van - get a breath of fresh air pran - to make love pran hans - attempt pran odè, pran sant - smell v pran pòz - feign pran swen - cherish pran sant - smell v pran, obteni - obtain pran, bare, trape, kenbe - catch v pran hans - attempt v pran - get pran - occupy pran - pick pran - take v pratik - convenient pratik - regular customer prbab - probable pre - near preche - evangelize predi - predict prediksyon - prediction prefas - preface n prefer, pito - prefer preferans - choice prejije - prejudice n prekosyon - caution prekosyon - precaution premye - first premye - initial premyèman - first adj premyèman - first (at first) premyèman - firstly adv premyèman - primarily prensip - principle prensipal, santral - main prensipal - major adj prentan - spring (the season) preparasyon - preparation prepare - prepare v. prepare - ready preri - meadow prese - hurry presedan - previous presede, vin anvan - precede presidan, direkte - chairman prèske, prèt pou, (almost catch) manke kenbe - almost presye, chè - precious prèt pou, (almost catch) manke kenbe - almost prèt pou - almost prèt - priest pretann, sipoze - allude pretann - pretend prete - borrow prete - lend prete - loan (v) prèv - proof n prevni, evite, anpeche - prevent prevni, acèti - warn prèxke - practically prezan - present prezan - present adj prezans - presence prezante - (be) present prezante - introduce prezante - proffer prezève - preserve v prezidan - president prezide - preside pri - cost n pri - price pridan - chary v prim - award prin - plum privatizasyon - privatization prive - private priye - pray priyoite - priority priz kouran - plug n priz - dash n priz - grip prizon - prison prklame - proclaim prn menm - oneself prn pam - mine problèm, troub - trouble problem - matter problèm - puzzle pròche - draw near profesè - professor profesè - tutor n profi - profit n profite - profit v program - show n program - spectacle projte - forecast v prokreye, fè pitit - procreate prolonje - prolong promenad - drive n. promès - promise n promèt - promise v prononse, pwononse - pronounce prononse - voice v. pròp clean - clean adj propoze - propose propozisyon - clause n proprietè, mèt - owner propriyete, byen - property prospere, rive, reyisi - prosper proteje - protect proteksyon - cover proteksyon - cover n protokòl - formality prouve - prove provèb, diton - proverb provèb, sinonim - byword provni, plede - arise prp sou - onto prp pou, paske - for ptit-pitit - grandchild puvri, louvri - open pwa (rouj)* - bean pwa - pea pwa - weight pwal - hair pwason - fish n pwatrin - bosom pwatrin - chest n pwav, piman - pepper pwazon - poison n pwen, tach - dot pwen - fist n pwen - point n pwenti, egu - acute pwenti, bwòdè, koupe - sharp pwisans - strength pwobabilite - probability pwochen - next pwodui - generate pwofane - profane v. pwofesyon - profession pwofesyonel - professional pwofondè - depth pwogram aprantisaj - apprenticeship program pwogram - program pwononse - pronounce pwòp - neat pwòp - tidy pwopriyetè - landlord pwosesis - process n. pwoteste - protest v pwototip - prototype pwovizyon - grocery pye, janm - leg pye palmis, plamye - palm pye - foot pyebwa - tree pyès, pati - part pyès - piece n pyèsteyat - play n pyete, ankouraje - encourage

R ra - rare adj rach , aks - axe rache, keyi - pluck rache, filange - mince rache - extricate rache - snatch rad, gòlf, bè - bay rad - clothes rad - clothing rad - garment radi - radish radyatè - radiator radyo - radio radyografi - x-ray rafal - gust rafle - scrape v rafredi - chill v raj - rage raje - backwoods raje, rak - bush raje - weed rak, brak - acrid rak - bush rakbwa - forest rakomode - mend rakomode - mend v rakomode - patch v rakonte, relate - relate v rakonte, di - tell rakonte - narrate rale soti - withdraw v rale, jemi - moan rale, tire - pull rale - draw rale - extract v rale - stretch v rale - take out rale - zoom raman - rarely rame - row v ran - row n randevou - appointment ranfòse - reenforce ranje, òganize - arrange ranje, repare - repair ranje - fix rankontre, kontre ak, fè konesans - meet v rankontre, reyini, koud - join rankout - meet n ranmase, pran, (something up) kanpe - pick v ranmase, trouve - acquire ranmase - fork v ranmase - gather ranmi, gwonde - roar v rann kont - find out rann kont - ascertain rann souf, egzale - exhale rann kont - ascertain rann, tradui (lang) - render ranni - howl ranpe, glise - creep v ranpe - crawl ranpli, akonpli - fulfill ransè, voryen - buffoon ranse - dawdle ranson - ransom rantre - accede rantre - access rantre - access (v) rantre - get back rantre - go in ranvwaye - defer ranvwaye - dismiss ranvwaye - expel ranyon - rag ranyon - shabby rape - rasp v rapè - report rapid, vit - rapid rapid - fast rapid - prompt rapid - quick rapid - swift raple, fè sonje - remind raproche - close adj rapyese , rakomode - mend v ras kabrit - inbred ras, rasmoun - race (species) n rasanble, kolekte - collect rasanble - accumulate rasanble - congregate rasanbleman - gathering rasin - root rasire - reassure rasmoun - race (species) n rasyon - ration rat - rat rate - fail ravaj - ravage n ravaje - ravage v ravèt - roach ravin, twou - ditch ravin - ravine rayi - abhor rayi - detest rayi - hate (v) rayisman, (v) rayi - hate raz, penitan - boring raz - bore adj raz - vague razè - broke raze - shave razwa - razor razya - raid razya - raid n rebèl - rebellious rebelyon - rebellion rebò - brim rechaje - boost rechèch - research recho - stove rèd, san pitye - callous rèd, rijid, sèk - rigid rèd - tense adj rèd - tough redui, amensi - reduce refere - refer v refigye - refugee refize, rejete - reject v refize, bese - decline refize - refuse v reflechi, panse, kwè - think reflechi, debat - deliberate v reflechi - ponder reflechi - reason v refòm - reform v. refren - chant n rega (v) gade - look rega, koutje - regard n règ - rule n regle - take care of regrèt - sorry v regrete - regret v reinyon - meeting reisi - succeed rejè - reject n rejete - reject v rejwenn - recover rejwi, benefisye - enjoy rejyon, zòn - region rejyon - zone reklam, piblisite - advertisement reklamasyon - claim n reklame - reclaim rekòlt - crop rekòlte - harvest rekomandasyon - recommendation rekòmande - recommend rekòmande - urge rekomanse - recommence v rekonesans - gratitude rekonfòte - comfrot v rekoni - known rekonpans - reward n rekonpanse - reward v rekreyasyon - recess n rekrite - enroll relasyon - relation relate - relate v rele fò - shout v rele sou - rebuke rele, kriye - yell rele nan 555 - 5555 - call 555-5555 rele - call v relijye - religious relijyez, mamè, chèsè - nun relye - link (v) rem tay - waist remak - remark n remake - reamrk v remèd, tretman - cure n remèd - remedy n remèt, rann, tradui (lang) - render remèt - remit remèt - submit remò - remorse remonte, rechaje - boost ren - kidney rèn - queen renmen - like v. rennen, frennen, kontrenn - constain v rense - rinse renye - deny repa - meal repare - repair repase - review v repati, lote - allot repete, fò - prominent repete - repeat v repitasyon - reputation repo - rest n reponn - answer v reponn - reply v. reponn - respond repons - answer n repons - response repoze, rete - rest v repran, rejwenn - recover repran - take back represyon - repression reprezantatif - representative n. reprezante - represent v. reprimande, rele sou - rebuke reprimande, chatye, joure - castigate v reprimande - punish reprimande - scold reprize - darn v repwodiksyon - reproduction rès, repo - rest n resan, ajou - up-to-date resan - recent resèpsyon - reception resevwa - receive resi, egzak - precise residans - residence resipwòk - mutual resite - recite v. resò, sous - spring resous - resource respè - respect n respekte - abide respekte - respect v respekte - venerate respire - breathe responsab - responsible responsabilite - responsibility restan - remain n restan, rès, repo - rest n restavèk, bòn - servant restavèk - domestic n restavèk - maid restoran - restaurant restrenn - restrict retade - delay retade - postpone rete, stòp - cease rete - live rete - remain v rete - rest v rete - stay rete - stop retire, rale soti - withdraw v retire, wete - remove retire, pouse soti - eject retire - exclude retire - exclude retounen - return retresi - shrink rèv - dream revandike - assert revanj - revenge revann - resell v. reve - dream v revele, devwale, gaye - reveal reversebacon - back revèy, lòlàj - clock reveye, eksite - arouse reveye - awake adj reveye - rouse reveye - wake v revi, revisyon - review revisyon - review revize - revise v revoke - fire v revoke - impeach revoke - impeach revolvè, kanno - gun reyalite - reality reyalizasyon - attainment reyalize, reyisi, akonpli - achieve reyalize - realize reyèl, tout bon - real reyini, koud - join reyini, rasanble - congregate reyini, koud - join reyini - convene reyini - convene reyisi, akonpli - achieve reyisi - prosper reyisi - prosper reyon - beam reyon - ray rezaj - omen rezen - grape rezève - reserved rezilta - outcome rezilta - result reziste, sipòte - withstand v reziste - resist rezon - cause rezon - reason n rezonab - reasonable rezone, reflechi - reason v rezone - clang v rezoud, solisyone - solve ri jòn - grin ri anbachal - chuckle ri, lari - street ri - laugh riban , (v) gade - loop riban - band riban - ribbon rich - rich richès, fòtin - fortune rid - wrinkle n ridikil - ridicule v rido - curtain rijid, sèk - rigid rilaks, detann - relax ripya, kras - stingy riral - rural risk, istwa dròl - adventure riske - venture v. rivaj - coast n rive - attain rive - attain rive, reyisi - prosper rive, reyisi - prosper rive, pase - occur rive, pase - happen rive, jwenn - reach v rive - arrive rive - befall rivyè, flèv, dlo, larivyè - river rivyè - creek rivyè - stream rize, abil - crafty adj rize, sounwa - sly rize - astute rize, koken - artful ro - tall ròb - dress n ròb - gown ròch, galèt - rock ròch - stone rode - prowl v ròl - cast n ròl - quaint roma - lobster roman - novel romans - romance ron, ansèk - circular ron - round adj ronbe - wane v ronfle - snore v ronje, ran - row n ronm - rum ront, dezonè - shame n ront - ashamed ront - blush ront - blush rote, vomi - belch rou, fant - cavity rou - wheel rouj - red rouji, ront - blush roule - roll v roulo - roll n rousi, boule - scorch rout - road rout - route n routine - routine rouy - rust n rouye - corrode rouye - rust v rouye - rusty roz - pink roz - rose ruin - ruin n ruine - ruin v

S sa tout fason - anyway sab - sand sachè - bag safrete - gluttony saj - wise sak - sack n sakrifis - sacrifice n sakrifye - sacrifice v sal resèpsyon - reception room sal - dirty sal - filthy sal - soil v salad - salad salè, peròl - wage n salè - income salè - salary salitasyon - greeting salte - dirt salte - grime salye, voye yon kout chapo - salute v salye - greet v samdi - Saturday san pitye - callous san pitye - callous san souf - breathless san, deyò - without san konesans - unconscious san limit - boundless san limit -bountiful san - blood san - hundred sanble, genlè menm - similar sanble - appear sanble - resemble v. sanble - seem sandriye - ashtray sandwich - sandwich sanisfè - content adj sann - cinder sanp - magic sans - meaning sans - sense sansasyonalis - sensational sansasyonalize - sensationalize v. sansi, vantouz - leech sansib - sensible sansib - tender adj sant, orè - scent sante, lasante - health santi move - reek v santi, pran odè, pran sant - smell v santi - feel santiman - feeling santral - central santral - main santralizasyon - centralization sanzatann - freak sanzatann - suddenly sanzave - ragamuffin satire, boure - saturate satistè - satisfy v sauit - sequel savann, plato - valley save - knowledge savon - soap n savonnen - soap v se byen - OK sè tè youn fwa - once upon a time sè - sister sechrès - drought sede, bay legen - cede sedui - seduce segonde - assist segonn - second (time) sèjèy - coffin sèjousi - nowadays sèk - circle sèk - crisp sèk - dry sèk - rigid sekans - sequence sekirite - security sekrè - secret n sekrite - secretary sèks - sex sèl, annik - only sèl, pou kont-(pron.) - alone sèl - lone sèl - salt sele - seal v selebre, fete - celebrate seleksyone, chwazi - select selibatè - bachelor selibatè, grenn - single sèlman - mere adj sèlman, sèl, annik - only selon lizaj - usual sèman - oath sèmante - swear semèn, senmenn - week sena, lachanm - senate sen - breast sen - holy sendika - union senk - five adj senkant - fifty senkyèm - fifth senmenn - week senp - simple sensè - sincere senti, sentiron - belt sentiron - belt sentiwon - sash senyen - bleed separe, pataje - share separe, detache - apart separe tè - parcel v separe - break v. separe - break separe - separate adj separe - separate v separe - separately separe - split v sepedan, poutan, epoutan - however septanm - September sere, foure - hide sere, ponyen - clench v sere, foure, etenn - put sere, foure - hide v. sere - keep sere - tighten seremoni, degre - ritual sereng - syringe sereyal - cereal seri - series seriz - cherry serye - serious serye - vital sèt - seven sètadi - that is to say sètaprèmidi - this afternoon sèten, siswafè, si - certain sèten, si, asire - sure sètènman - certainly sètifika - certificate sètifye - certify sevè - severe sèvi ak - have use for sèvi - serve sèvis - service sèvo, tèt - brain sèvolan , kap - kite sevre - wean sèvyèt - napkin sèvyèt - towel sezi, pantan - startle sezi - be suprised sezi - seize sezi - shocked shè, sheri - dear sheri - dear shofe, anime - brisk si, asire - sure si - certain si - if si - sour sibi - undergo sid, nansid - south sifizan - adequate sifizan - ample siflèt - whistle n sigarèt - cigarette sijè - subject sijere - suggest v sijesyon - suggestion sik - sugar sikisal - outlet siklòn - hurricane sikoloji - psychology sikolojik - psychological sikolojikman - psychologically sikonstans - circumstance sikre - sweet siksè - success silab - syllable silans - hush silans - silence silèks - flint silvouple!, souple! - please! siman - concrete n siman - surely simen - sew (seeds) simen - sow v simityè - cemetery sinema - cinema sinonim - byword siperyè - superior sipevize - supervise sipliye - beg sipliye - beseech sipliye - yearn sipò - aid sipò - aid n sipòte, soutni - support v sipòte - shoulder v sipòte - withstand v sipoze - allude sipoze - assume sipoze - suppose v sipoziyon - allusion siprann - astonish siprèm - supreme sipriz - surprise n sirèt, bonbon - candy sirèt - confectionery n sirk - circus sirote - sip v siryen - Syrian sis - six sisid - suicide n siside - suicide (commit ...) v sispann, rete, stòp - cease sispann - adjourn sispann - stop (doing something) sispann - suspend sispèk - suspicous sispèk - suspect adj sispekte - suspect v sistans, (v) ede - help sistèm - system siswafè, si - certain sitadèl - citadel sitèlman, otan - so sitiyasyon - situation sitron - lemon sitwayen - citizen siveye, veye - watch v siveye - guard (v) siveye - guard siveye - watch for sivik - civic sivil - civil siviv, chape - survive sivoke - suffocate siwo - honey siy, pankat - sign n siyati - signature siye - wipe siyen - sign v siyifikasyon, sans - meaning sizle, skilte - carve sizo - scissors skarabe - beetle skilte - carve skò - score n sò, destine - fate sòf, eksepte - barring prep. sòf - except sokoup - saucer solajman, alemye - relief n solanèl - solemn solda - soldier sole - sun solèy, sole - sun solèy - sunflower solid - firm adj solid - solid solisyon, tranpe - solution n solisyone - solve somè - peak somon - salmon son - sound sonje - remember sonm - dreary sonm - somber sonnen, vante (the wind ...s) - blow v. sonnen, rezone - clang v sonnen - ring v. sonnen - sound v. sòs - gravy sòs - sauce sosis - sausage sosyal - social sòsyè - witch sòsye - wizard sosyete, lasosyete - society n sòt - stupidity sòti - go out soti - protrude sotu - leave sou kote - mistress sou la men - handy adv sou kote - aside sou kiviv, eveye - alert adj sou, sous - on top of sou - drunk sou - of (about a topic) sou - on (a topic) soud - deaf souf - breath souf - puff n soufle, sonnen, vante (the wind ...s) - blow v. souflè - fan v soufle - puff v souflete - slap v soufri - ail soufri - suffer v souke - shake v souke tèt - nod soulaje, swaye - remedy v soulaje, diminye - allay soulye - shoe soumèt, remèt - submit sounwa - sly soup, lasoup - soup soupi - sight soupl - gentle souple! - please! souri - smile v sourit - mouse sous, pasdlo, ti rivyè - brook sous - spring sous, piu - well n sous - on top of sousdlo, rivyè - stream souse, tete - suck v sousi - brow sousi - eyebrow souskri - subscribe v sousòl - basement soutèt - above soutèt - atop soutèt - up soutni, kenbe - contend v soutni - collaborate v soutni - support v souvan - frequent souvan - often souvni - souvenir sovaj - brute sovaj - brute adj sovaj - wild sove, chape, pati - escape sove, mawon - evade sovè, lesovè - savior sove - save sovyetik - soviet spektak, program - spectacle spesifik - peculiar splandid - slendid stasyon - station stat - start steril - barren stop - stop n stòp - cease strik - strict sue, swe - sweat suèl, paradi - heaven suiv - follow suiv - track v suspisyon - suspicion swa, dous - sleek swa - evening swa - silk swadandis - seventy swanye cure - cure v swanye - care v sware, swa - evening swasant - sixty swaye - remedy v swè - perspiration swe - sweat swèf - thirst swèf - thirsty swen - care n swete - wish v switch - switch n syans - science syantifik - scientific syèk - century syèl - sky

T tab, tablo - table tabli, (liquid) poze, - settle v tablo ki anda - table below tablo peryodik - periodic table tablo - painting taboure - stool tach - spot tach - blot tach - dot tach - mark tach - mark n tache, mare - fasten tache, kole - attach tache, kole, ajoute - append tache - pin v taks - duty taks - tax n taksi - cab talan - knack talan - skill talè - soon talon - heel tan - time (general) tan - weather tandiske - whereas tandiske - while tank - as long as tankou, kon - like tankou, menm, parèy - alike tankou, otan, kom, menm ak - as tann, sansib - tender adj tann, alatant - expect tann - wait tanp - temple tanperaman - temper n tanpèt - tempest tanpete - rave v tanpon - seal n tanporè - temporary tanpri - please v tansmèt - convey tansyon - stress tansyon - tension tant, matant - aunt tant - tent tantataif - attempt tantataif - attempt n tante, pran hans - attempt v tante - tempt tape - tap v tapi - carpet tat - pie tate, tripote - finger v tavhe, mare, uni - bind tcheke, rann kont - ascertain tcheke - gauge (v) tcheke - gauge (v) tchwi - leather tè glèz, ajil - clay tè, teren - land tè - earth tè - ground te - tea teat - theater teknik - technical teknoloji - technology tèl - such telefonn - telephone telegram - cable televisyon - television tèlke - such as tèlman - such a way tèm - term temerè - bold temwen - witness n tenbre - stamp v tenèb - gloom tenm - stamp n teori - theory tep - tape v tep - tape recorder n tèp - tip teren, tè - ground teren, jaden - field teren - land teren - plot (of land) n terib - fierce terib - terrible terifyan - appalling terifyan - awful terifye - appall tès, egzamen - test n teste - test v. tèt, kò - self tèt, somè - peak tèt klè - lucid tèt kay, twakay - roof tèt, (v) dirije - head tèt klè - lucid tèt - brain tèt - top tètchaje - disarray tete, sen - breast tete, pwatrin - bosom tete - suck v tètfèmal - headache ti bèf - calf ti gason - boy ti rivyè - brook ti galope - center n tif, vyèj - virgin tifi, djal - girl tifi - chaste adj tifi - daughter tikè, biye - ticket tilitili (franse) - speaking, a way of speaking fooling some one into thinking you speak French timid, kazwèl - timid timid - shy timoun - baby timoun - child timoun - kid tinedjè - teenager tinen - dwarf tirè - hyphen tire - milk v tire - pull tire - shoot v tise, mare - weave v tit - title titile - chancel v tiyo - pipe n tizan - embers to - rate n tobe-leve - on and off tòch - torch tòchonnen - trash v tòde, tòdye - wring v tòde - twist v tòdye - wring v Toma - Thomas tomat - tomato tonbe - fall v. tonbe - start v (doing something) tonen - thunder v. tonm - tomb tonnèl - shelter n tonton, monnonk - uncle Tonton Nwèl - Santa Claus toro - bull total - amount total - total tòti - tortoise tou patou - anywhere (at all) tou, ositou - also tou dwat - straight ahead tou, trò - too tou - quite toubiyon - whirl touche, trouble - affect touche, manyen - touch v touche, okipe - handle (v) touche, okipe - handle touf - clump n toufe - choke n toufe - quash toufe - quash toufe - smother toufe - strangle toujou - still toujou - yet toulede - both toulejou - daily toumante, anbete - tease tounen, vire - turn tounen, retounen - return tounen - become tounen - sour (milk) v tounen - trip n toupit - slightly toupiti - tiny toupre, akote, pre - near touris - tourist tous - cough n touse - cough v touswit, imedyatman - immediately tout bon - real tout moun - everybody tout lèzòt - all the others tout - all tout - entire tout - whole toutouni - bare toutouni - naked toutouni - nude touye - kill tradisyonelman - traditionally tradui (lang) - render tradui - translate trafik - traffic traka, nwi - bother traka, nwi - bother traka - worry n trakase - worry v tranble (fredi) - shiver v tranble - tremble tranbleman tè - quake tranch - slice n tranche, koupe - chop v trangle, toufe - smother trangle, toufe - strangle trankil - placid trankil - quiet tranpe, (thirst) koupe swaf - quench tranpe - quench tranpe - soak v tranpe - solution n transfè - transfer n transfere - transfer v transparan, nèt - clear adj transpètranspòtasyon - transportation trant - thirty trape, kenbe - catch trape, kenbe - catch v tras - trace n trase - sketch v trase - trace v travay - task travay - labor travay - work travay di, trimen - toil v travay - job travayè - worker travèse, kwaze - cross v trayi - betray trè, bien - very (much), tren - train trening - training trenke - chink v trennen - drag trennen - lug très - lock (of hair) très - plait n très - tress tresayi - flinch tresayi - flinch v trese, kòde - plait v trèt - traitor trete an zanmi - befriend trete - treat v tretman - cure tretman - cure n trèz - thirteen trezò - treasure tribinal, lakou - court trignometri - trigonometry trikote - knit trimen - toil v tripotay - gossip tripote - finger v tripote - finger tris, sonm - dreary tris, pa kontan - unhappy tris - sad tristès - sadness trò - too tròk, v tròke - barter tròke - barter v tronpe - beguile tronpe - cheat v trote - center v troub - trouble trouble - affect trouble - trouble trouble - upset troup, bann - flock trouve - acquire trwazyèm - third tuiye, touye - kill twa pye - yard (3 feet) twa - three twakay - roof twal - canvas n twal - cloth twalèt - bathroom twòk, echanj - exchange n twompe, woule - fool v twou nen, narin - nostril twou - ditch twou - hole tyèd - warm tyèmondis - world, third

U ui, tchwi - leather uit - eight uni - bind uveyans - custody

V va - will v vach - cow vag - wave n vag, raz - vague vag - lax vakabon, voryen, avadra - vagabond n vakabon, vòlè - rogue vakabon - naughty vakans - vacation valab - valuable vale - gulp (v) vale - swallow v valè - value valè - worth valid - valid valiz - suitcase valiz - valise valv - valve valye - estimate valye - estimate v van, move tan, loraj - storm van - wind n vandredi - Friday vaniy - vanilla vanje - avenge vann - sell vann - vend vansèyman - information vant, anbativant, lestomak - stomach vant - belly vante, fè djòlè - brag vante (the wind ...s) - blow vante (the wind ...s) - blow v. vante - boast vantilatè - fan n vantouz - leech vantouz - leech vanyan - valiant vapè - fume vapè - steam vapè - vapor varyasyon - variation varye - vary n. vast - vast Vatikan - Vatican vè - glass vè - green vè - toward vè - verse vè - worm vèf - widower vèmin - vermin ven - twenty venere, respekte - venerate vèni - varnish adj vèni - varnish v. venk, genyen - vanquish venk - defeat v venk - defeat verifye - audit verifye - check v verifye - proof v verite - fact verite - truth vès - cardigan vèsyon - version vèt, vè - green vètikal - erect adj vètikal - erect vètikal - verticle vèv - widow veye - wake n veye - watch v vi - life vid, blan - blank vid - empty adj vide - empty v vide - flush c vide - pour vijilans - vigilance viktim - victim viktwa - victory vil, lavil - town vil, lavil - city vilaj - village vin anvan - precede vinèg - vinegar vini, tounen - become vini - come vire - spin vire - turn vis, mani - vice visa - visa visle - corrupt visye, voras, gouman - greedy vit, rapid - fast vit, vè - glass vit, rapid - quick vit - quickly vit - rapid vital, serye - vital vitès - speed viv, abite, rete - live vivan - alive vivan - living vize - aim v vize - target v vizyon - vision vklere - polish v vle di - mean v. vle, anvi - want vle - desire v vlope - envelope v vlope - wrap vokabilè - vocabulary vòl (avyon) - flight volan - steering wheel vole, tronpe - cheat v vole, vòlè - rob vole, vòlè - steal vòlè, kanbriyolè - burglar vòlè, visye, voras, gouman - greedy vòlè - crook vole - fly v vole - jump vòlè - robber vòlè - rogue vòlè - steal vòlè - thief volim - volume volontè - volunteer volunte - will n vomi - belch vomi - puke v vomi - vomit n voras, gouman - greedy voryen, avadra - vagabond n voryen - buffoon voryen - buffoon vòt, eleksyon - poll n vòt - vote n vote - vote v voudou - vodou voye yon kout chapo - salute v voye, lage - throw voye jete - fling v voye - broadcast v. voye - broadcast voye - cast voye - cast v voye - ejaculate v voye - send voye - sling v vre - true vrèman - really vrèman - truly vwa - voice n vwala - there it is vwal - sail n vwati - car vwayaj, liny, tounen - trip n vwayaj - journey vwayaj - travel n vwayaj - voyage vwayaje - travel v vwazen - neighbor vyann bèf - beef vyann, chè - meat vyann, chè - flesh vyann kri - rare n vye, aje - old vye - aged vye - ancient vyèj - virgin vyèyfi - spinster vyeyi - age v vyolasyon - violation vyole, dezobeyi - violate vyole - rape v vyole - ravish v vyolèt - violet

W wa - king waf - wharf waf - harbor wè - see wè - witness v wèl - role wete - remove wi - yes wiski - whisky wntelijans, konprann - wit wo, elve, apik - high wont - disgrace wotè - height wou - hoe woule - fool v woule - fool woup, (v) gwoupe - group

Y yè - yesterday yo - they yòd - iodine yon moun - somebody yon sèl fwa - once youn, en - one youn lòt - another youn kat je nwwa - sunglasses youn lòt - another youn - a, an

Z zaboka - avocado zak, aktè - act n zam - weapon zandolit - lizard zangi - eel zanmi, patnè - chum zanmi - acquaintance zanmi - friend zannimo, bèt, animo - animal zanno - earring Zantiy - Antilles zantray - entrails zantray - gut zariyen - spider zaviron - oar ze - caviar ze - egg zèb - grass zèb - hay zegi, egui - needle zeklè, eklè - lightning zèl - wing zen, (v) kwoke - hook zenk - zinc zenofobi - xenophobia zepeng - pin n zepis - herb zepis - spice zepòl - shoulder n zero - zero Zetazini - United States zetwal - star zèv - charity zigzage - zigzag (v) zile - island zilofòn - xylophone zip, (v) zipe - zip zipe - zip (v) zo - bone zokòt - rib zòn, rejyon - zone zòn - region zonbi - ghost zongle, koupe, kase boujon - nip zongle - pinch v zonyon - onion zoranj - orange zòrèy - ear zorye - pillow zòtèy - toe zou - zoo zouti - tool zuit - oyster zwa - goose zwazo - bird zye - eye


The Psalms in Haitian Creole

VISIT JEWS FOR SHALOM WEB SITE

VISIT FOR HAITI WITH LOVE WEB SITE